CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)


01

 Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 

 - Kế hoạch số 09/KH-HĐND, ngày 25/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

  - Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

  - Mẫu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm

02

BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

  Xem và tải tại đây

03 Đề cương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI   Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 
04 Gợi ý thảo luận tổ   Gợi ý thảo luận tổ

05

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI

   Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7

06

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI

  Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7

07

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Kon Rẫy

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

08

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

  Xem và tải tại đây

09

Báo cáo công tác năm 2018  và nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

10

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

  Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

11

Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo

13

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

15

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

16

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

17

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018.

  Báo cáo

18

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

  Báo cáo

19

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

20

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Đang cập nhật

21

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

22

Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2019-2021). 

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

23

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017.

  Báo cáo

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

25

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kem theo dự thảo Nghị quyết

26

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  Đang cập nhật

27

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở tử pháp

  Phu biểu thuyết minh cơ sở xây dựng mức chi ATGT

  Dự thảo Nghị quyết

28

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

29

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

30

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum.

  Tờ Trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo đề án 

  Danh sách tên đường

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội đồng tư vấn

  Báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân hiện sống trên tuyến đường

  Dự thảo Nghị quyết

31

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 về việc thông qua Đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Nội vụ

  Dự thảo Nghị quyết

32

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở tư pháp

  Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

33

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sơ Tư Pháp

   Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

34

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

  Đang cập nhật

35

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Phụ lục tiếp thu giải trình

  Dự thảo Nghị quyết

36

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Danh mục các dự án cần thu hồi đất

  Dự thảo Nghị quyết

37

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc ban hành mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  Tờ trình

  Thẩm định Sơ Tư Pháp

   Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

38

Tờ trình dự thảo nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyêt

39

Tờ trình dự thảo nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

40

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Tờ trình

41

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo  giải trình ý tham gia đối với thẩm định dự thảo Nghịu quyết

  Dự thảo Nghị quyết

42

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

43

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

  Báo cáo

44

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

45

Báo cáo công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

46

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

  Đang cập nhật

47

Báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có).

  Đang cập nhật

48

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV.

 

  Đang cập nhật

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC