banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây
01 Dự thảo Nghị quyết về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.   Dự thảo Nghị quyêt
02 Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025”   Dự thảo Nghị quyêt
03 Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019   Dự thảo Nghị quyêt
04 Dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020   Dự thảo Nghị quyêt
05 Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Dự thảo Nghị quyêt
06 Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Dự thảo Nghị quyêt
07 Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum   Dự thảo Nghị quyêt
08 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum    Dự thảo Nghị quyêt
09 Dự thảo Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020   Dự thảo Nghị quyêt
10 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Dự thảo Nghị quyêt
11 Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017   Dự thảo Nghị quyêt
12 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

13 Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

14 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

15 Dự thảo Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Dự thảo Nghị quyêt
16 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

17 Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

18 Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Dự thảo Nghị quyêt
19 Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Dự thảo Nghị quyêt
20 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố   Dự thảo Nghị quyêt
21 Dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

22 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019   Dự thảo Nghị quyêt
23 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 về việc thông qua Đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.     Dự thảo Nghị quyêt
24 Dự thảo Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.   Dự thảo Nghị quyêt
25 Dự thảo Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum.         Dự thảo Nghị quyêt
26 Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.   Dự thảo Nghị quyêt
27 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019.  

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

28 Báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh   Báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
29 BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây
30 TỔNG HỢP THẢO LUẬN Ở TỔ   Xem và tải tại đây
31 Báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận tại Tổ và tại Hội trường   Xem và tải tại đây
32 Tờ trình Về xin rút Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 03/12/2018 về việc giao chỉ tiêu tổng số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019   Tờ trình

I.CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp thứ 7

  Phân tổ thảo luận

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

  

03

Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 Báo cáo tóm tắt KT-XH

 Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

04

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  Báo cáo thẩm tra KTXH

05

Báo cáo (tóm tắt) về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019.

  Báo cáo tóm tắt về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

06

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Thẩm định Sơ Tư Pháp

   Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

08

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Nội vụ

  Dự thảo Nghị quyết

10

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Báo cáo thẩm tra

11

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương

  Thông báo tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo giải trình những vấn đề có ý kiến khác nhau qua thảo luận các Tổ và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

13

Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

  Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

   Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

14

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

  Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

  Phụ lục kèm theo báo cáo giám sát

  Báo cáo thẩm tra việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo thẩm tra

   Phụ lục 2 kèm theo báo cáo thẩm tra

   Phụ lục 3 kèm theo báo cáo thẩm tra

   Phụ lục 4 kèm theo báo cáo thẩm tra

   Phụ lục 5 kèm theo báo cáo thẩm tra

15

Công tác nhân sự

  (có chương trình riêng)

16

Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

   Tờ trình

   Ban kiểm phiếu

II. NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP:

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Báo cáo tình hình công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

  Báo cáo hoạt động của Ban VH-XH

  Báo cáo hoạt động của Ban KTNS

  Báo cáo hoạt động của Ban Dân tộc

02

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh

  Báo cáo

03

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

  Báo cáo

04

Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018

  Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019

  Tờ trình 

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

06

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Kế hoạch kèm theo dự thảo Nghị  quyết

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

08

Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018.

  Báo cáo 

  Dự thảo Nghị quyết

09

Báo cáo công tác năm 2018  và nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

10

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 của UBND tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

11

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo

12

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

13

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

16

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

17

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

18

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

19

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

20

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

  Báo cáo thẩm tra

21

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018.

  Báo cáo

22

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018.

  Báo cáo thẩm tra 

23

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

  Báo cáo

24

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

  Báo cáo thẩm tra

25

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

26

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

  Báo cáo thẩm tra

27

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

28

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

  Báo cáo thẩm tra

29

Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2019-2021).

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

30

Báo cáo thẩm tra Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2019-2021).

  Báo cáo thẩm tra

31

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017.

  Báo cáo

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

32

Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017.

  Báo cáo thẩm tra

33

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kem theo dự thảo Nghị quyết

34

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  Báo cáo thẩm tra

35

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  Tờ trình 

  Báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

 Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

36

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

37

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở tử pháp

  Phu biểu thuyết minh cơ sở xây dựng mức chi ATGT

  Dự thảo Nghị quyết

 

38

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

39

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

40

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

41 Tờ trình về việc giao chỉ tiêu tổng số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo

42 Báo cáo thẩm tra về việc giao chỉ tiêu tổng số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019   Báo cáo thẩm tra 

43

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

44

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

45

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum.

  Tờ Trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo đề án 

  Danh sách tên đường

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội đồng tư vấn

  Báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân hiện sống trên tuyến đường

  Dự thảo Nghị quyết

46

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

47

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 về việc thông qua Đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Nội vụ

  Nghị quyết số 13

  Dự thảo Nghị quyết

48

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 về việc thông qua Đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

  Báo cáo thẩm tra

49

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở tư pháp

  Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

50

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

51

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sơ Tư Pháp

   Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

52

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra 

53

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo đánh giá tình hình triển khai QN 69

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

54

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

  Báo cáo thẩm tra

55

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Phụ lục tiếp thu giải trình

  Dự thảo Nghị quyết

56

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra 

57

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Danh mục kèm theo

  Tờ trình (bổ sung)

  Danh mục (bổ sung)

  Dự thảo Nghị quyết

58

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

59

Tờ trình dự thảo nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyêt

60

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra 

61

Tờ trình dự thảo nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Công văn của Sở Tài chình về báo cáo tiếp thu giải trình ý tham gia đối với dự thảo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

62

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

  Báo cáo thẩm tra

63

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Tờ trình của Sở VH-TT-DL

  Phụ lục1 giải trình

  Phụ lục 2 giải trình

  Dự thảo Nghị quyết

64

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

65

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo  giải trình ý tham gia đối với thẩm định dự thảo Nghịu quyết

  Dự thảo Nghị quyết

66

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

  Báo cáo thẩm tra

67 Tờ trình về chủ trương thành lập Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

  Tờ trình

  Đề án

  Dự thảo Nghị quyết

68 Báo cáo thẩm tra về chủ trương thành lập Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông   Báo cáo thẩm tra

69

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Tờ trình

70

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

71

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

72

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

  Báo cáo

73

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

74

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

75

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

76

Báo cáo công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

77

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

78

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV.

  Báo cáo

88 Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thực hiện chủ trương thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên dianj bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

89 Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết thực hiện chủ trương thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên dianj bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)


01

 Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 

  - Kế hoạch số 09/KH-HĐND, ngày 25/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

  - Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

 - Mẫu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm

02

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 

03

Gợi ý thảo luận tổ

  Gợi ý thảo luận tổ

04

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI

  Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7

05

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI

  Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7

06

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Kon Rẫy

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

07

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

  Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC