banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI. Xem và tải tại đây
02 Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI Xem và tải tại đây
03 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI Xem và tải tại đây
04 Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 Xem và tải tại đây

        NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.

Xem và tải tại đây

02

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025”

Xem và tải tại đây

03

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019

Xem và tải tại đây

04

Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020

Xem và tải tại đây

05

Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

06

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem và tải tại đây

07

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

08

Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

09

Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020

Xem và tải tại đây

10

Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem và tải tại đây

11

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017

Xem và tải tại đây

12

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Xem và tải tại đây

13

Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019.

Xem và tải tại đây

14

Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Xem và tải tại đây

15

Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Xem và tải tại đây

16

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Xem và tải tại đây

17

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019

Xem và tải tại đây

18

Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

19

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

20

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Xem và tải tại đây

21

Nghị quyết về giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

Xem và tải tại đây

22

Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019

Xem và tải tại đây

 

23

Nghị quyết về miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem và tải tại đây

24

Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Xem và tải tại đây

25

Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum.     

Xem và tải tại đây

26

Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

Xem và tải tại đây

27

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019. 

Xem và tải tại đây

28 Nghị quyết Miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Xem và tải tại đây
29 Nghị quyết bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Xem và tải tại đây
30 Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC