CMList
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ  TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XI; GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ VÀ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH KHÓA XI
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XI; GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ VÀ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH KHÓA XI

Xem và tải tại đây

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC