banner
Thứ 6, ngày 1/12/2023
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.
6-11-2017
Cách mạng tháng Mười nổ ra và thắng lợi, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ lên CNXH, thời đại của những người bị áp bức đứng lên tự giải phóng mình, thời đại của nhân loại tiến bộ của những lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, chống chiến tranh, nô dịch và cường quyền. Thành quả của cuộc cách mạng đó, đã ra đời một hệ thống XHCN mà thành tựu và ảnh hưởng rộng lớn của hệ thống ấy đến tiến trình cách mạng thế giới là một thực tế lịch sử không ai có thể phủ nhận được. Cuộc khủng hoảng của CNXH những năm cuối thế kỷ XX đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng Đông âu XHCN sụp đổ, đó là một tổn thất lớn cho phong trào cách mạng thế giới, sự sụp đổ có nguyên nhân chủ quan và khách quan của nó, đó là những sai lầm nghiêm trọng về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong quá trình cải tổ, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự phản bội lý tưởng của những người lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Liên Xô và các nước Đông âu… Đồng thời sự sụp đổ ấy cũng chứng minh một luận điểm rằng sự ra đời của một chế độ mới không bao giờ êm thấm suôn sẻ, nó ra đời và tồn tại trong sự tìm tòi và thử nghiệm của bản thân và trong sự đấu tranh quyết liệt dai dẳng với những thế lực thù địch luôn luôn tìm cách xóa bỏ nó. Trong quá trình tìm tòi và đấu tranh ấy, có khi có lúc nó phải lùi bước, hoặc tạm thời thất bại, lịch sử ra đời chế độ phong kiến, chế độ tư bản đều cũng đã diễn ra như vậy, người Pháp làm cách mạng 1789 lập nền cộng hòa, nhưng bị xóa bỏ bởi giai cấp địa chủ phong kiến lập lại nền đế chế, phải gần một thế kỷ sau nền cộng hòa ấy mới được xác lập lại… đối với cách mạng XHCN lại càng như vậy, bởi cách mạng tháng 10 đã lập nên một chế độ mới hoàn toàn khác về chất so với các chế độ trước đó, do vậy đấu tranh và sự tìm tòi càng gay gắt, quyết liệt hơn, càng gay go phức tạp hơn. Bất chấp thời gian, hoàn cảnh cũng như những luận điệu xuyên tạc vu khống, chúng ta và nhân loại tiến bộ vẫn hướng về cách mạng tháng 10, với tình cảm trân trọng và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng XHCN, vào thắng lợi đấu tranh của nhân loại tiến bộ cho hòa bình, bình đẳng và tiến bộ xã hội, một trào lưu được khởi đầu từ cuộc cách mạng vĩ đại ấy, ít có cuộc cách mạng nào trong lịch sử xã hội loài người lại mang một ý nghĩa thời đại to lớn và sâu sắc như thế, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng 10 chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất, trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Cách mạng tháng 10 đã đưa học thuyết Mác- Lê Nin thành thắng lợi thực tiễn, từ học thuyết trở thành hiện thực, CNXH hiện thực đã lớn mạnh và phát triển trong nhiều thập kỷ, và hiện tại vẫn tồn tại và khẳng định sức sống và giá trị bền vững của mình, vẫn lôi cuốn nhân loại tiến bộ vào hành động cách mạng vì hòa bình, độc lập, dân chủ, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Từ những thắng lợi của cách mạng tháng 10, qua thực tiễn thành công và thất bại của cách mạng XHCN và của thực tiễn cách mạng nước ta, chúng ta có thể nhận thức rằng:
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.

Thứ nhất: “Cần có sự lãnh đạo của một chính đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, chính đảng ấy biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác- LêNin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi, cách mạng XHCN đến thành công”. Đảng ta là một đảng như thế, từ khi đến với chủ nghĩa Mác-LêNin, Bác Hồ đã truyền bá về nước và thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của giai cấp nông dân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng tháng 8 thắng lợi, thiết lập nhà nước công nông, bảo vệ và giữ gìn thành quả cách mạng, đưa đất nước tới độc lập, hòa bình thống nhất, trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn tích cực và chủ động chỉnh đốn đảng, loại trừ những phần tử cơ hội tham nhũng, để đảng luôn trong sạch vững mạnh, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no tự do hạnh phúc như mong mỏi của Bác Hồ.

 Thứ 2: “Thực hiện cho được liên minh công – nông - trí thức, và khối đại đoàn kết dân tộc vì đó là sự đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của cách mạng”, lợi ích của giai cấp và lợi ích của dân tộc ta luôn thống nhât với nhau, lại đặt dưới sự lãnh đạo của chính đảng chân chính đã tạo nên sức mạnh vĩ đại thực hiện thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ và hiện nay là động lực thực hiện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc XHCN.

 Thứ 3: “Phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”, bạo lực cách mạng được sử dụng bằng nhiều hình thức đấu tranh thích hợp, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của từng giai đoạn cách mạng, không nên đồng nhất bạo lực cách mạng với sức mạnh của vũ trang quân sự, bạo lực cách mạng cần được hiểu là tổng hợp sức mạnh của của quần chúng nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và của thời đại, nó bao gồm cả sức mạnh vũ trang, sức mạnh thị uy của quần chúng, sức mạnh chính trị, sức mạnh của tiềm lực kinh tế, của giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, của nền ngoại giao nhân dân vv… Hiện nay chúng ta đang xây dựng và củng cố sức mạnh của mình bằng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, xây dựng nền kinh tế vững mạnh độc lập tự chủ, xây dựng nền văn hòa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mở rộng quan hệ đối ngoại, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại, nâng cao sức mạnh quân sự vv… để phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diến biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ thành quả cách mạng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ 4: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó bộ phận quan trọng là xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân, một chính phủ kiến tạo và hành động, liêm khiết, là công cụ sắc bén để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, là công cụ sắc bén để cụ thể hóa kịp thời đường lối chính sách của Đảng thành pháp luật và quản lý mọi mặt xã hội bằng pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công vụ thực sự là “công bộc của dân”.

 Vượt lên lịch sử, ngọn cờ cách mạng tháng 10 vẫn soi sáng con đường đấu tranh và xây dựng cho một xã hội tương lai dân chủ công bằng và tốt đẹp của các dân tộc trên thế giới./.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Icon Cảnh giác với sự xuyên tạc lịch sử
Icon VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG
Icon HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Icon NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
Icon MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
Icon Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đông nhân dân
Icon Hướng dẫn Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Icon Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kon Plông
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE