TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
07/12/2017 7:25:15 SA
I. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
STT
TRÍCH YẾU
FILE ĐÍNH KÈM
(Click vào file đính kèm để tải về)
01 Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp
 
 
02 Phát biểu khai mạc kỳ họp
 
03 Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
 
 
 
 
 
 
04 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 
05 Báo cáo (tóm tắt) tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018
 
 
 
 
 
 
 
06 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018
 
 
07 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định các đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội
 
 
 
 
 
 
08 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định các đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội
 
 
 
09 Báo cáo (tóm tắt) công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh
 
 
 
 
10 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh
 
 
11 Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương
 
 
 
12 Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
 
13 Báo cáo Tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2017
 
14 Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
 
 
 
15 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
 
 
 
 
 
 

 

 

Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các Tờ trình, Đề án, Báo cáo do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI (lần 2) 
 
 
II. NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP:
 
STT
TRÍCH YẾU
FILE ĐÍNH KÈM
(Click vào file đính kèm để tải về)
01 Báo cáo tình hình công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh
 
 
 
 
 
 
02 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh
 
 
 
03 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh;
 
 
04 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018;
 
 
 
 
05 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018;
 
 
 
06 Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh.
 
 
 
 
 
07 Báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 của UBND tỉnh;
 
 
08 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 của UBND tỉnh
 
 
09 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách năm 2016;
 
 
 
 
 
10 Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách năm 2016;
 
 
11 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
 
 
12 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
 
13 Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
 
 
14 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
 
15 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
 
16 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
17 Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
 
 
 
18 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
 
19 Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
 
 
 
20 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
 
 
21 Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2017
 
 
22 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2017
 
23 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017;
 
 
24 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017;
 
 
25 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;
 
 
 
26 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;
 
 
27 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 các quỹ ngoài ngân sách địa phương;
 
28 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 các quỹ ngoài ngân sách địa phương
 
29 Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2018-2020).
 
 
 
30 Báo cáo thẩm tra Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2018-2020).
 
 
31 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2018 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;
 
 
 
 
 
32 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2018 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;
 
 
33 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018;
 
 
 
 
 
34 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018;
 
35 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh;
 
 
 
 
36 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh;
 
37 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018;
  
 
 
 
 
 
38 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018;
 
 
39 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa ban tỉnh;
 
40 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa ban tỉnh
 
41 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương;
  
 
 
 
 
 
42 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương;
 
43 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã;
 
 
 
 
 
44 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã;
 
45 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018;
 
 
 
 
 
46 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018
 
47 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên thôn và thành lập các thôn thuộc xã Đăk Long, huyện Kon Plông
 
 
 
48 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên thôn và thành lập các thôn thuộc xã Đăk Long, huyện Kon Plông
 
49 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh;
 
 
 
 
 
 
 
 
50 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh
 
 
51 Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
  
 
 
 
 
 
 
52 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
 
 
53 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện công lập trên địa bàn tỉnh;
 
 
 
 
 
 
54 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện công lập trên địa bàn tỉnh;
 
 
55 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
  
 
 
 
 
 
 
 
 
56 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 
57 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của HĐND tỉnh;
 
 
 
 
 
 
 
 
  
58 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của HĐND tỉnh;
 
59 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết và một số nội dung trong các nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành;
 
 
 
 
60 Báo cáo thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết và một số nội dung trong các nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành;
 
61 Tờ trình dự thảo nghị quyết về quy định nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh;
 
 
 
 
 
 
62 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết về quy định nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
 
63 Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
 
 
 
 
64 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 
65 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bổ sung nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp.
 
 
 
 
 
66 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bổ sung nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp
 
67 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dung rừng
 
 
 
 
 
68 Báo cáo thẩm tra Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dung rừng
 
 
69
Tờ trình về việc thông qua Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh) dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 
 
 
 
Bang bieu Phuong an.xls
 
 
70
- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc thông qua Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh) dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 - Công văn bổ sung báo cáo thẩm tra phương an cho thuê rừnd
 
 
 
 
 
71 Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
 
 
72 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
 
73 Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
 
 
74 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
 
75 Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội thẩm Tòa án nhân nhân dân tỉnh
 
 
76 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội thẩm Tòa án nhân nhân dân tỉnh
 
77 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV.
 

 

  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Thời gian TXCT trước Kỳ họp thứ 5 được tổ chức từ ngày 6-10/11/2017
Icon Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề
Icon Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm tổ chức Kỳ họp thứ 4
Icon Ban Pháp chế sẽ giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Icon Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông
Icon Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kring Ba thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Glei
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC