banner
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/01/2019 6:58:17 SA
Thực hiện Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 và Công văn số 3056/VPQH-GS ngày 22/11/2018 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018;
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy  giai đoạn 2014 - 2018  trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 02/01/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐĐBQH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giám sát tập trung vào các nội dung: Xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Yêu cầu giám sát: Tổng hợp, rà soát các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chuyên đề giám sát; xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện, có trọng tâm; khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật; Đảm bảo thực hiện đúng thời gian và tiến độ theo Kế hoạch giám sát đã ban hành.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức triển khai và tiến hành hoạt động giám sát nội dung này từ ngày 02/01 đến ngày 20/4/2019./.

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)
Icon Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC