Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
04/07/2019 10:06:30 SA
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:
Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum phát biểu

Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo khác.

Về công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị triển khai các hoạt động giám sát hoặc phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phối hợp và cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia các Đoàn giám sát khác của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Kon Tum khi có yêu cầu.

Tham gia và phân công các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia các hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 8 theo các nội dung đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và Nghị quyết số 538/2018/UBTVQH14 ngày 19/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2019.

Về công tác tiếp công dân và theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào chiều thứ Năm - tuần thứ nhất của tháng.

Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 8. Tiến hành một số cuộc khảo sát nắm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,... theo yêu cầu của đại biểu.

Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng khác của đất nước tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum với Thường trực HĐND - UBND và Ban thường trực UBMTTQVN các cấp, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 8  - Quốc hội khóa XIV./.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2019
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon MẤY VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.
Icon PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM - VẤN ĐỀ BỨC THIẾT
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC