Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
12/07/2019 9:24:11 SA
Như tin đã đưa, sau 02 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; hôm nay (11/7/2019), Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba phát biểu bế mạc. Ảnh:VM

Kỳ họp đã xem xét báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh…trình và thông qua 29 nghị quyết nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nhiều chủ trương, giải pháp mới có tính dài hạn, định hướng cho sự phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Cụ thể: Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi, mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12 2016 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020; Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành; Nghị quyết về việc xin ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về bầu Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị UBND tỉnh, Thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019. Qua đó, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, khẩn trương rà soát toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch đến năm 2020, trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp để triển khai đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trước hết là Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Hai là, tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá của năm 2019, bảo đảm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bằng các kết quả cụ thể, thuyết phục trong phát triển triển nông nghiệp, chỉnh trang đô thị và cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai, dịch bệnh; chủ động có biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời, giảm tới mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Trước mắt, tập trung xử lý, khoanh vùng các điểm xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan trên diện rộng.

Ba là, chủ động có các phương án, biện pháp cụ thể, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống và ngay từ cơ sở. Kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai đồng bộ, rộng khắp các hoạt động tín dụng đến tận thôn, làng, tổ dân phố, bảo đảm cho người dân tiếp cận được với ngồn vốn tín dụng chính thức để phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, Hội đồng nhân dân đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, trước hết là những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…để kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ, bảo đảm cho kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển ổn định và bền vững hơn.

TH  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 6 tại Quảng Ngãi
Icon BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH GIÁM SÁT TẠI CÔNG AN HUYỆN ĐĂK HÀ
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba thăm, chúc Tết các xã đặc biệt khó khăn và các gia đình chính sách ở huyện Đăk Glei
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Duy Tân
Icon CÓ 26 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC