VẤN ĐỀ THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
31/07/2019 2:40:30 CH
Luật cán bộ, công chức đang được Quốc hội tiến hành sửa đổi, bổ sung, nhiều vấn đề đang được tranh luận, thảo luận sôi nổi và những ý kiến khác nhau, trong đó có vấn đề thu hút trọng dụng nhân tài. Thực ra việc phát hiện, tiến cử trọng dụng nhân tài không phải là vấn đề mới, ngày xưa cha ông ta đã làm, và gọi họ là: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” dưới chính thể mới, chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngay từ khi bắt đầu xây dựng chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng việc tìm kiếm, tiến cử và trọng dụng nhân tài, Người cho rằng nhân tài không thiếu trong dân chúng, chỉ e chính phủ không nghe đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Người cũng cho rằng phát hiện nhân tài không chỉ qua việc đào tạo ở trường, hay tuyển chọn qua thi cử, bằng cấp mà còn phải tìm trong trong nhân dân, từ đó Người quan niệm rất giản dị về nhân tài, rằng nhân tài chính là người có năng lực nhân tài ở trong quần chúng nhân dân, nhân tài là cần phải được thừa nhận trên thực tế, không phải ở dạng tiềm năng, họ phải thực tế góp phần vào việc phát triển xã hội,... Những tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, và đang được Đảng và Nhà nước ta kế thừa và phát huy, chủ trương đó của Đảng đang được từng bước luật hóa để đảm bảo thực hiện. Luật cán bộ, công chức đang được tiến hành sửa đổi, bổ sung cần cụ hóa thêm về chính sách đối với nhân tài, đây là điều hết sức cần thiết, và dự thảo luật cũng đã thể hiện được những nội dung quan trọng của vấn đề này như : Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, Chính phủ quy định chi tiết khung cơ chế, chính sách phát hiện thu hút trọng dụng và chế độ đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng, áp dụng trong cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
VẤN ĐỀ THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.

Các quy định như trên chưa thể hiện rõ thế nào là nhân tài, và cũng chỉ mới đề cập đến nhân tài trong hoạt động công vụ mà thôi, nhân tài còn trong các lĩnh vực khác nữa, như trong hoạt động khoa học công nghệ, trong giáo dục đào tạo vv.. thì chính sách thu hút đãi ngộ ra sao. Chúng ta biết rằng nhân tài là một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong xã hội, và cũng đang có nhiều quan niệm khác nhau vê nhân tài, nhưng trên thực tế đén nay vẫn chưa có văn bản nào của Đảng và Nhà nước có xác định rõ ràng, thống nhất về khái niệm nhân tài, bởi vậy việc xây dụng một khái niệm chung về nhân tài là rất cần thiết, và thiết nghĩ sửa đổi, bổ sung luật lần này cần có khái niệm về nhân tài, để luật hóa tư tưởng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như nêu rõ phương thức phát hiện, tiến cử nhân tài, không chỉ trong hoạt động công vụ mà còn trong các lĩnh vực khác của hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước và của hệ thống chính trị./.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TRONG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Sửa đổi)
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2019
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon MẤY VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.
Icon PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM - VẤN ĐỀ BỨC THIẾT
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC