Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2019
31/12/2019 10:37:53 SA
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong năm 2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện những hoạt động trọng tâm sau.
Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2019
Đại biểu Quốc hội thảo luật tại Tổ

* Về công tác giám sát, khảo sát: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát 4 chuyên đề về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ năm 2015 đến tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại tỉnh Kon Tum.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghiên cứu đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội 3 vấn đề cần chất vấn tại kỳ họp thứ 7 (Các giải pháp đột phá nhằm thực hiện chiến lược “tam nông” trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Các biện pháp thị trường căn cơ để chấm dứt tình trạng giải cứu nông sản. Các giải pháp thúc đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước một cách hiệu quả, tránh thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa - các giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Việc nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thực trạng và các giải pháp phòng ngừa, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và các bệnh không nhiễm khuẩn. Vấn đề y tế) và 2 vấn đề cần chất vấn tại kỳ họp thứ 8 (Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ năm 2016 đến nay; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người đồng bào dân tộc thiểu số ). Tích cực tham gia Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8 của Quốc hội (Các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã Chất vấn trực tiếp 6 lượt tại Hội trường với 02 ý kiến đối với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 01 ý kiến đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, 01 ý kiến đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, 01 ý kiến đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; 02 ý kiến đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, 02 ý kiến đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Chất vấn bằng văn bản đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính 01 ý kiến và Chất vấn Thống đốc Ngân hàng nhà nước 01 ý kiến). Đề xuất nội dung cần xem xét, tiến hành giám sát trong năm 2020 với Quốc hội (Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động) và Ủy ban thường vụ Quốc hội (Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2019).

Các đại biểu Quốc hội là thành viên của các Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội tích cực tham gia các cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tại một số tỉnh khác (Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu,…) theo kế hoạch của Đoàn giám sát.

Hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2019 đã hoàn thành tốt theo chương trình, kế hoạch đề ra, có tác dụng thực sự, đã chỉ rõ các mặt ưu điểm, đồng thời có kiến nghị khắc phục những khuyết điểm, tồn tại cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về pháp luật, cơ chế chính sách và chỉ đạo điều hành công việc của địa phương, của các ngành.

* Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng khác: Trước kỳ họp thứ 7 và thứ 8, theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào 14 dự án luật (Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật kiến trúc; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật đầu tư công (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Thư viện; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;…).

Tại các kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia 40 lượt phát biểu với 147 ý kiến (20 lượt phát biểu với 71 ý kiến tại Hội trường, 20 lượt phát biểu với 76 ý kiến tại Tổ) về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; Việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;... Các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ luật Lao động (sửa đổi);...

* Về công tác tiếp xúc cử tri: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 7 và thứ 8 - Quốc hội khóa XIV tại 42 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả của các kỳ họp; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội thông qua, cho ý kiến, động viên cử tri chấp hành pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh; nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị của cử tri với Trung ương, với tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp, Lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình ngay các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời thông báo, giải thích cho cử tri biết những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời. Đối với những vấn đề chưa được trả lời trực tiếp cho cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp, phản ánh lên Quốc hội và UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã chuyển 11 văn bản trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Kon Tum của các Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - TBXH; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp - PTNT; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Công thương và Bộ Y tế đến các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh biết, tổ chức thực hiện và thông báo cho cử tri biết.

* Về công tác tiếp công dân: Trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 10 buổi tiếp công dân (định kỳ chiều thứ 5 tuần đầu tiên hàng tháng) tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp 5 buổi tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

* Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn, thư của công dân: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 70 đơn, thư các loại của công dân trong và ngoài tỉnh. Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hướng dẫn, trả lời công dân 09 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết 22 đơn; lưu  39 đơn không đủ điều kiện xử lý.

* Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh bạn. Các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội theo yêu cầu và kế hoạch đã đề ra.

* Tham gia, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, ANQP, các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật./. 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Năm của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Hai của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC