Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
21/07/2020 9:27:51 SA
* Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên; Khảo sát tình hình thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Đồng thời triển khai các hoạt động giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

Hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đã bảo đảm theo chương trình, kế hoạch đề ra và công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền. Qua giám sát, khảo sát đã chỉ rõ các mặt ưu điểm, đồng thời có kiến nghị khắc phục những khuyết điểm, tồn tại cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về pháp luật, cơ chế chính sách và chỉ đạo điều hành công việc của địa phương, của các ngành.

* Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng khác, Trước kỳ họp thứ 9, theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đóng góp ý kiến vào 09 dự án luật (Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thanh niên (sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội).

Tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia 16 lượt phát biểu với 70 ý kiến (10 lượt phát biểu với 49 ý kiến tại Hội trường, 6 lượt phát biểu với 21 ý kiến tại Tổ) về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Các dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam;...

* Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước (Bảo đảm thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19) và sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV tại 10 trung tâm huyện và 11 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả của kỳ họp; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội thông qua, cho ý kiến, động viên cử tri chấp hành pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh; nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị của cử tri với Trung ương, với tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp, Lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình ngay các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời thông báo, giải thích cho cử tri biết những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời. Đối với những vấn đề chưa được trả lời trực tiếp cho cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp, phản ánh lên Quốc hội và UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Đoàn đã sao chuyển 02 văn bản trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Kon Tum của các Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng đến các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh biết, tổ chức thực hiện và thông báo cho cử tri.

* Về công tác tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 06 buổi tiếp công dân tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (định kỳ chiều thứ 5 tuần đầu tiên hàng tháng). Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp 02 buổi/05 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tiếp đột xuất 03 buổi/03 công dân tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 45 đơn, thư (24 đơn kiến nghị, 16 đơn tố cáo, 5 đơn khiếu nại), qua xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển 12 đơn đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết; Hướng dẫn và trả lời 08 đơn; Lưu 25 đơn không đủ điều kiện xử lý.

* Đoàn luôn duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh theo luật định. Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh bạn./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon VỀ LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon BA VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HOÀN THIỆN TRONG DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
Icon MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM ĐỂ HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC