VỀ VẤN ĐỀ PHỐI HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
22/09/2020 3:00:11 CH
Vấn đề phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng là một trong những nội dung cơ bản của dự thảo Luật biên phòng Việt Nam. Chương III của dự thảo cũng đã biểu đạt những nội dung này, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện quy định này để khi dự án luật được thông qua sẽ đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn, bởi lẽ thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới, cửa khẩu có nhiều chủ thể tham gia theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nội dung nhiệm vụ biên phòng rộng, đa dạng về lĩnh vực quản lý nhà nước, một số nhiệm vụ có sự giao thoa giữa các lực lượng. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị lực lượng ở khu vực biên giới, cửa khẩu, dự thảo cần quy định rõ hơn phạm vi nguyên tắc và nội dung phối hợp giữa các lực lượng nhằm đảm bảo thống nhất với nhiệm vụ biên phòng và lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng theo hướng:
VỀ VẤN ĐỀ PHỐI HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, cần quy định Bộ quốc phòng chủ trì, phối hợp bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện; Trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, quy định bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì phối hợp với Bộ quốc phòng, chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới, cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện; Đồng thời quy định phân cấp phạm vi phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng đối với chính quyền địa phương các cấp nơi có biên giới. Việc quy định rõ phạm vi phối hợp từng cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo phân định rõ nhiệm vụ từng chủ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

 Về nguyên tắc, nội dung phối hợp, dự thảo cần xác định rõ hơn nguyên tắc phối hợp của các lực lượng, đặc biệt quy định cụ thể các trường hợp áp dụng nguyên tắc xử lý vụ việc xảy ra tại địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu nhưng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan tổ chức, lực lượng, đảm bảo tính chủ động linh hoạt, kịp thời trong xử lý vụ việc, không tạo khoảng trống hoặc trùng lắp trong xử lý vụ việc, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, lực lượng, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Nội dung phối hợp được xác định là những vấn đề có tính chất liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước ở khu vực biên giới, cửa khẩu, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức lực lượng. Về cơ chế phối hợp, trên cơ sở quy định rõ nguyên tắc về phạm vi, nguyên tắc nội dung phối hợp giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; Xuất phát từ nội dung nhiệm vụ biên phòng rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức, vì vậy dự thảo Luật cần giao cho Chính phủ quy định chi tiết Quy chế phối hợp giữa bộ, các cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định việc phối hợp giữa Bộ đội biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ quốc phòng thực thi nhiệm vụ biên phòng, việc quy định như vậy là cần thiết và phù hợp với quyền hạn của Chính phủ và Bộ trưởng bộ quốc phòng./.

  
Tin liên quan:
Icon VỀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Icon VẤN ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Icon VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TÂM CẦN HOÀN THIỆN TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon VỀ LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon BA VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HOÀN THIỆN TRONG DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC