banner
Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
18/11/2020 6:51:46 SA
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp với kết quả: Thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (chất vấn và trả lời chất vấn); xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác.
Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
ĐBQH tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ 10

I. Về công tác lập pháp

1. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua

1.1. Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi nhằm tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm nguyên tắc mọi người dân được sống trong môi trường trong lành. Luật gồm 16 chương, 171 điều (giảm 4 chương, tăng 1 điều so với Luật hiện hành) với các nội dung mới về: đánh giá sơ bộ tác động môi trường; giấy phép môi trường; đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm; ứng phó biến đổi khí hậu; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường; quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường,… Đối với quy định về phân loại rác thải sinh hoạt, Nhà nước sẽ có chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân phân loại rác thải sinh hoạt và chuyển giao đến nơi quy định để xử lý; tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải. Luật giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt chậm nhất là trước ngày 31/12/2024,...

1.2. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thúc đẩy, phát triển hoạt động này trên cơ sở nguyên tắc của thị trường trong bối cảnh lực lượng lao động Việt Nam đang có xu hướng giảm và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Luật gồm 08 chương, 74 điều (giảm 06 điều so với Luật hiện hành), trong đó, đã bổ sung một số quy định mới nhằm bảo vệ tốt hơn cho người lao động; nâng điều kiện được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về năng lực tài chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bỏ quy định hạn chế về số lượng chi nhánh mà doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ thực hiện một số nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quy định rõ hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bãi bỏ một số thủ tục hành chính, đơn giản hóa, giảm thời hạn giải quyết nhiều thủ tục hành chính trong Luật hiện hành,...

1.3. Luật Cư trú được sửa đổi nhằm tiếp tục thể chế hóa quyền tự do cư trú của công dân đã được quy định trong Hiến pháp. Luật gồm 7 chương, 38 điều (tăng 1 chương, giảm 3 điều so với Luật hiện hành). Một trong những điểm mới quan trọng của Luật là thay đổi phương thức quản lý cư trú từ quản lý bằng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sang quản lý điện tử bằng việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú có sự kết nối, liên thông trên toàn quốc thông qua việc sử dụng số định danh cá nhân gắn với từng công dân. Theo đó đã cải tiến, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính. Người đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải đáp ứng điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người. Luật quy định việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều áp dụng các điều kiện như nhau, không sự phân biệt giữa địa bàn tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương như hiện tại. Kể từ ngày Luật có hiệu lực, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng làm giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 nhằm có thời gian để người dân quen dần với phương thức quản lý mới và tránh áp lực quá lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời điểm Luật mới có hiệu lực thi hành,...

1.4. Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới. Luật gồm 6 chương, 36 điều quy định về: chính sách của Nhà nước, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ, hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng bộ đội biên phòng; trách nhiệm, chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; bảo đảm biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên phòng,...

1.5. Luật Thỏa thuận quốc tế được ban hành nhằm đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn nhu cầu ký kết thỏa thuận quốc tế trong tiến trình hội nhập quốc tế. Luật gồm 7 chương 52 điều quy định về: nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; việc ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn,...

1.6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm hành chính trong tình hình mới. Luật đã sửa đổi, bổ sung 71 điều, bỏ 03 điều và sửa đổi về kỹ thuật liên quan đến 10 điều khác của Luật hiện hành. Trong đó, sửa đổi tên, bổ sung, nâng mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực; sửa đổi tên, bổ sung hoặc bãi bỏ thẩm quyền xử phạt của một số chức danh. Sửa đổi thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của một số chức danh và một số quy định về trình tự, thủ tục xử phạt, việc hoãn, miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính cho tổ chức. Sửa đổi, bổ sung quy định về: đối tượng bị áp dụng, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; tạm giữ người, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính,...

1.7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, góp phần chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam. Luật đã sửa đổi, bổ sung 15 điều và bãi bỏ 2 điều của Luật hiện hành, trong đó đã bổ sung một số đối tượng được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; đối tượng được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV; biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; giảm độ tuổi được yêu cầu xét nghiệm HIV tự nguyện xuống từ đủ 15 tuổi; mở rộng sự tham gia của người nhiễm HIV và người có hành vi nguy cơ cao trong một số biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Xác định nguồn chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; nguồn tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS,...

1.8. Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được ban hành nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thế giới của Việt Nam, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghị quyết gồm 6 chương 18 điều quy định về: đối tượng áp dụng, nguyên tắc, phạm vi, hình thức, lĩnh vực, lực lượng, thẩm quyền, quy trình triển khai lực lượng, kinh phí bảo đảm, chế độ, chính sách, quản lý nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ đối với việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,...

1.9. Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền Thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nghị quyết gồm 11 điều quy định chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; chính quyền địa phương ở quận, ở phường là Ủy ban nhân dân hoạt động với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của chính quyền cấp trên, chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác (chính quyền cấp huyện, xã) thuộc Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện như Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành,...

1.10. Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được ban hành gồm 8 điều nhằm thể chế 2 chính sách cơ bản: (1) việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh phải bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh là chính; trường hợp sử dụng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế thì phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; (2) quy định xử lý đất quốc phòng, an ninh đối với các dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện và đối với doanh nghiệp quân đội, công an đã được cổ phần hóa, thoái vốn,...

1.11. Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: (1) Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 02 lần cho tổ chức tín dụng để cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; (2) Cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán và Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua,…

Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Rơ Châm Long chất vấn tại kỳ họp thứ 10

2. Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến

2.1. Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được xây dựng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Dự thảo Luật còn có một số vấn đề lớn có ý kiến khác nhau như: trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy, đa dạng hóa hình thức cai nghiện; phòng nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy,…

2.2. Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển giao thông đường bộ, bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do đi lại của công dân. Dự thảo Luật còn có một số vấn đề lớn có ý kiến khác nhau như: phạm vi điều chỉnh; thời điểm thông qua Luật; quy định tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông đường bộ trong đô thị; việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông tham gia giao thông đường bộ; nguồn tài chính để đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; vận tải đường bộ,…

2.3. Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây dựng nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong quản lý về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật được xây dựng trên cơ sở tách các nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được quy định trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018 và năm 2019). Dự thảo Luật còn nhiều ý kiến khác nhau về sự cần thiết ban hành, tên gọi, phạm vi điều chỉnh; đồng thời có ý kiến khác nhau về một số vấn đề khác,…

2.4. Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được xây dựng nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Dự thảo Luật còn nhiều ý kiến khác nhau như về sự cần thiết ban hành, phạm vi đối tượng điều chỉnh, đồng thời có ý kiến khác nhau về một số vấn đề khác,…

II. Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, nhân sự và các vấn đề quan trọng khác

1. Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021, Quốc hội thống nhất cho rằng, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ nhưng có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước. Song với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, tăng cường quản lý thu; phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết,… và kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, miễn, giảm, giãn thuế, phí, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân, góp phần quan trọng trong khống chế, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống Nhân dân, khẳng định được uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Quốc hội đã quyết định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, đồng thời, yêu cầu Chính phủ, các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội đã đề ra.

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP; tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (như: tăng bội chi ngân sách trung ương 133.500 tỷ đồng, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của một số bộ, ngành, địa phương,...). Đồng thời, giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2021.

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021: Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó, dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

2. Sau khi xem xét các báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn, Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại đã được nêu để thực hiện các mục tiêu, cân đối lớn, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021-2025. Tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với việc nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; đánh giá sâu hơn về quy mô thu ngân sách, tỷ lệ huy động, cơ cấu chi, bội chi và giải pháp giảm bội chi, trần nợ công, khả năng vay, trả nợ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí; giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chú trọng các yếu tố để bảo đảm phát triển bền vững...

Việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thứ tự ưu tiên theo quy định. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia, dự án giao thông có tính liên kết vùng, tuyến đường cao tốc, đường ven biển, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Lưu ý bố trí vốn cho một số dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê xung yếu, kè sông biên giới, hạ tầng cảng nghề cá, khu vực neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão, quy hoạch và bố trí lại dân cư vùng bị tác động trực tiếp bởi thiên tai; xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định các kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

3. Quốc hội đánh giá cao cố gắng của Chính phủ, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 100/2015/QH13. Trong giai đoạn 2021-2025, cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh   tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội quyết định, cần rà soát, lồng ghép các mục tiêu cần ưu tiên trong các chương trình để tránh chồng chéo, phân tán, thiếu tập trung, hiệu quả không cao. Chính phủ cần hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cùng với Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

4. Quốc hội đã đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng: 1.131,22 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 312,95 ha; rừng sản xuất: 661,08 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 157,19 ha); 431,76 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận (trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 100,63 ha; rừng sản xuất: 309,48 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 21,65 ha). Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và sớm ổn định đời sống của các hộ dân phải di dời trong vùng dự án.

5. Quốc hội đã quyết định ngày Chủ nhật, 23/05/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Quốc hội đã thảo luận, góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với không khí thảo luận sôi nổi, tâm huyết, dân chủ và trách nhiệm, đa số các ý kiến của đại biểu Quốc hội thể hiện sự đồng thuận cao và cho rằng, các dự thảo Văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, chặt chẽ,  số liệu phong phú trên cơ sở quán triệt hài hòa, sâu sắc giữa lý luận và thực tiễn, giữa tinh thần kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển. Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, toàn diện, chất lượng, làm sâu sắc thêm nhiều nội dung và đề xuất các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII.

7. Công tác nhân sự được Quốc hội tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận rất cao.

Quốc hội đã phê chuẩn việc: (1) miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. (2) bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông: Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc.

Quốc hội đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Giám sát tối cao

1. Trên cơ sở xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã tiến hành chất vấn về những vấn đề liên quan. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả với số lượt hỏi - đáp tăng lên đáng kể. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ tài liệu, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bản đã trả lời thẳng thắn, súc tích với sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao, không né tránh, vòng vo. Việc tranh luận với các lập luận chặt chẽ, sắc sảo, có tính thuyết phục và xây dựng cao, cùng nhau trao đổi để đưa ra các định hướng, giải pháp xử lý các vấn đề đặt ra. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Qua phiên chất vấn cho thấy, các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực đã được chất vấn, giám sát, được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành hữu quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, nhất là có giải pháp khắc phục đối với những vấn đề chưa đạt yêu cầu.

 2. Sau khi xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng chống tham nhũng năm 2020, Quốc hội cho rằng, công tác của ngành toà án và kiểm sát, công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đạt được những kết quả quan trọng; đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cơ quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo quy định của Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, góp phần quan trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của từng cơ quan; từ đó, kiến nghị nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này.

IV Về Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp: Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV gồm 05/06 đại biểu (01 đại biểu nghỉ chế độ thai sản), do đồng chí A Pớt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn. Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoạt động tích cực và tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Với tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân cả nước nói chung, với cử tri tỉnh Kon Tum nói riêng, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia  ý kiến có chất lượng cao tại các buổi thảo luận ở Tổ và ở Hội trường (họp trực tiếp và trực tuyến).

Tại các phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã có 6 lượt phát biểu với 24 ý kiến tham gia thảo luận đối với các nội dung: Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);… và 01 lượt phát biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tại các phiên thảo luận tại Tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 4 lượt phát biểu với 10 ý kiến tham gia đối với các nội dung: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; các Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài các phiên họp chính thức, trong thời gian diễn ra kỳ họp các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ tư của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon XUNG QUANH VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Icon Hoạt động trong tháng 10 và 11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THỜI GIAN QUA
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC