CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV - Đoàn đại biểu  Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp

Sáng ngày 20/5/2019 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Kỳ họp này của Quốc hội bắt đầu từ ngày 20/5 và kết thúc ngày 14/6/2017.

VÀI VẤN ĐỀ QUAN TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA

Về các biện pháp kiểm soát rượu, bia trong dự thảo luật, rượu bia không phải là hàng hóa tiêu dùng bình thường, vì gây nhiều tác hại về mặt sức khỏe, ...

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TRONG DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Sửa đổi)

Vấn đề tổ chức cho phạm nhân lao động được đưa vào dự thảo Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) đang có nhiều ý kiến khác nhau, về vấn đề này chúng ta t...

Hoạt động trong tháng 5 và 6/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 5 và 6/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

MẤY VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC (Sửa đổi)

Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) đang được lấy ý kiến để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới đây, dự thảo đã có những sửa đổ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Kon Tum

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐĐBQH ngày 02/01/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng c...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐĐBQH ngày 02/01/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa ...

Tham gia ý kiến Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đầu tháng 4/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự án Luật Thi ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ba...

Hoạt động trong tháng 4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 4/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ  GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIÁM SÁT TẠI UBND TỈNH KON TUM

Sau khi tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn dân tộ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện  chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính  nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-ĐĐBQH ngày 11/12/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý...

VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Trên cơ sở hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã ban hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và các...

Hoạt động trong tháng 3/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 3/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau: - Về...

ĐƯA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, xuất hiện cùng với việc quyền lực công cộng được tổ chức thành nhà nước, nó là mặt trái của quyền lực nhà nước, n...

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy  giai đoạn 2014 - 2018  trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 62/2018/QH14 ...

VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)

Luật công an nhân dân sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, vấn đề quy định cấp tướng trong quá trình thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau nay đã được th...

Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 01 và 02/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau...

Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong  năm 2018

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong năm 2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện các Nghị quyết số 538/2018/UBTVQH14 ngày 19/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện các Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 1...

Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp

Sau 22,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ và không ngừng đổi mới (từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018), kỳ họp thứ 6, Quốc hội ...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC