Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 29 /2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 và Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đến hết năm 2011
File đính kèm: Tại đây