Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
14/2004/NQ-HĐ 15/11/2004 V/v xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
15/2004/NQ-HĐ 15/11/2004 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
13/2004/NQ-HĐ 15/11/2004 V/v cho thôi Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX (nhiệm kỳ 2004-2009) đối với Bà Y Vêng
16/2005/NQ-HĐND 12/9/2005 Xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
14/2005/NQ-HĐND 12/9/2005 Xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
18/2005/NQ-HĐND 12/9/2005 V/v cho thôi Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Ông Đinh Điệp
15/2005/NQ-HĐND 12/9/2005 V/v cho thôi Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Bà Bùi Thị Thanh Vân
13/2005/NQ-HĐ 12/9/2005 VÒ cơ cấu, tỷ lệ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh KonTum
17/2005/NQ-HĐND 12/9/2005 Về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn để thành lập xã mới Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy
19/2005/NQ-HĐND 12/9/2005 Về việc thông qua chủ trương quy hoạch chung xây dựng thị trấn tại khu vực Đắk Ruồng – Tân Lập, huyện Kon Rẫy với tính chất là thị trấn huyện lỵ
02/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010
07/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Ông Nguyễn Xinh
08/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
03/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về danh mục công trình trọng điểm 5 năm 2006 – 2010
01/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
04/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về mở rộng Khu công nghiệp Hòa Bình, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum
06/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
05/2006/NQ-HĐND 14/7/2006 Về việc thông qua Đề án xã hội hóa thể dục thể thao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006 - 2010
22/2010 /NQ-HĐND 16/12/2010 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
24 /NQ-HĐND 16/12/2010 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
Trang sau