Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
20/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2015
21/NQ-HĐND 11/12/2014 Về chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
22/NQ-HĐND 11/12/2014 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
23/NQ-HĐND 11/12/2014 Về kinh phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
24/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2013
Trang trước  Trang sau