banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 3
TT Trích yếu Tải 
1 Về tổ chức và hoạt động của HĐND năm 2000 và chương trình công tác năm 2001  Tải tại đây
2 Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá VIII Tải tại đây
3 Về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2001 Tải tại đây
4 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội -  an ninh quốc phòng năm 2001 Tải tại đây
5 V/v phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2001 Tải tại đây

Số lượt xem:227