banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 01 về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

02

Nghị quyết số 02 về xác nhận kết quả bầu PCT Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 03 về thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 04 về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, PTB các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

05

Nghị quyết số 05 về số lượng Ủy Viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 06 về xác nhận bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

07 

Nghị quyết số 07 vềxác nhận bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

08

Nghị quyết số 08 về xác nhận kết quả bầu Ủy viện Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

09

Nghị quyết số 09 về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 10 về thành lập tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

11

Nghị quyết số 11 về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

12

Nghị quyết số 12 về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án (đợt 2)

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 13 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

  Nghị quyết 

14

Nghị quyết số 14 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai

  Nghị quyết 

15

Nghị quyết số 15 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

  Nghị quyết 

16

Nghị quyết số 16 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

17

Nghị quyết số 17 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021

  Nghị quyết

18

Nghị quyết số 18 về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 19 về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh

  Nghị quyết

20

'Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND

 Nghị quyết

21

Nghị quyết số 21 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

  Nghị quyết

22

Nghị quyết về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

23

Nghị quyết số 23 về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

  Nghị quyết

24

Nghị quyết số 24 về thông qua Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”

  Nghị quyết

25

Nghị quyết số 25 về thông qua Đề án “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

 Nghị quyết

26

Nghị quyết số 26 về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

  Nghị quyết

27

Nghị quyết số 27 về sửa đổi Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Nghị quyết

28

Nghị quyết số 28 về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (giai đoạn 1)

  Nghị quyết

29

Nghị quyết số 29 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

  Nghị quyết 

30

Nghị quyết số 30 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673

  Nghị quyết 

31

Nghị quyết số 31 về chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn

  Nghị quyết 

32

Nghị quyết số 32 về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

  Nghị quyết 

33

Nghị quyết số 33 về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây)

  Nghị quyết 

34

Nghị quyết số 34 về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

  Nghị quyết 

35

Nghị quyết số 35 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

  Nghị quyết 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

01 Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02 Dự thảo  Nghị quyết về điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Dự thảo  Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

  

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo  Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo  Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4).

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

13

Dự thảo Nghị quyết về Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

Số lượt xem:364