banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 6- 2022

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 19 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 20 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Nghị quyết số 21 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Quy định kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

04

Nghị quyết số 22 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Quy định kèm theo

05

Nghị quyết số 23 về việc ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Qui định kèm theo

06

Nghị quyết số 24 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 25 về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 26 về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 27 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết

 

 

Số lượt xem:287