banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 11- 2022

01

Nghị quyết số 63 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 64 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (hồ sơ Mật)

 

03

Nghị quyết số 65 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 66 về chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 67 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 68 về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07 Nghị quyết số 69 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08 Nghị quyết số 70  Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Nghị quyết

09

Nghị quyết số 71 chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 72 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung)trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3)

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 73 về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục k

 

Số lượt xem:326