banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất
TT Trích yếu Tải
1 Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
2 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
3 Về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
4 Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
5 Bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải tại đây
6 Bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
7 Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế -Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
8 Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
9 Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
10 Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
11 Về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
12 Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
13 Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
14 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
15 Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
16 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016 Tải tại đây

 

Số lượt xem:192