banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 3
TT Trích yếu Tải
1 Ban hành Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 Tải tại đây
2 Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 Tải tại đây
3 Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Tải tại đây
4 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 Tải tại đây
5 Về Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải tại đây
6 Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
7 Về kinh phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
8 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 Tải tại đây
9 Về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2017 Tải tại đây
10 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2015 Tải tại đây
11 Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
12 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương cho thuê rừng và quy định giá thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
13 Về việc thông qua Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 Tải tại đây
14 Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016 và 2017 Tải tại đây
15 Về việc thành lập, đổi tên thôn trên địa bàn huyện Ia H’Drai và huyện Sa Thầy Tải tại đây
16 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
17 Về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 Tải tại đây
18 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND và các nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
19 Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh Tải tại đây
20 Sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 Tải tại đây
21 Thông qua Đề án giảm nghèo theo phương pháp  tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-202 Tải tại đây
22 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây

 

Số lượt xem:235