banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 4
TT Trích yếu Tải
1 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
2 Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải tại đây
3 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 Tải tại đây
4 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Tải tại đây
5 Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 Tải tại đây
6 Quy định về bố trí sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
8 Về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
9 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
10 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ
 đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế
 và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tải tại đây
11 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
12 Ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Tải tại đây
13 Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp Tải tại đây
14 Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
15 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
16 Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
17 Qui định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
18 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm Tải tại đây
19 Thông qua Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 Tải tại đây
20 Về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 Tải tại đây
21 Xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum Tải tại đây
22 Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2017 - 2018 Tải tại đây
23 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016 và 201 Tải tại đây

 

Số lượt xem:189