banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 7
TT Trích yếu Tải
1 Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Tải tại đây
2 Miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
 
Tải tại đây
3 Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
4 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Tải tại đây
5 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 Tải tại đây
6 Về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019 Tải tại đây
7 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019 Tải tại đây
8 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tu Tải tại đây
9 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 Tải tại đây
10 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
11 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
12 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 Tải tại đây
13 Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận
 Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 
Tải tại đây
14 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên
thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum
Tải tại đây
15 Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
16 Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 Tải tại đây
17 Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
18 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 Tải tại đây
19 Về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 Tải tại đây
20 Quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
21 Về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
22 Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Tải tại đây
23 Về chủ trương tạm thời không bố trí công chức cấp xã đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã để thực hiện thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
24 Bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” Tải tại đây
25 Về chủ trương thành lập Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
26 Về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
27 Về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 Tải tại đây
28 Về kinh phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
29 Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025” Tải tại đây
30 Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2019
của Hội đồng nhân dân tỉn
Tải tại đây

Số lượt xem:199