banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 9
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 42 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020  Tải tại đây
2 Nghị quyết số 43 Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020  Tải tại đây
3 Nghị quyết số 44 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020  Tải tại đây
4 Nghị quyết số 45 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn  Tải tại đây
5 Nghị quyết số 46 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 112017NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí,  Tải tại đây
6 Nghị quyết số 47 Về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020  Tải tại đây
7 Nghị quyết số 48 Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn;  kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình  Tải tại đây
8 Nghị quyết số 49 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum  Tải tại đây
9 Nghị quyết số 50 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương  và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018  Tải tại đây
10 Nghị quyết số 51 Về việc phân bổ các nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2019  Tải tại đây
11 Nghị quyết số 52 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công  Tải tại đây
12 Nghị quyết số 53 Về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla  Tải tại đây
13 Nghị quyết số 54 Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C  Tải tại đây
14 Nghị quyết số 55 Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư  nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum  Tải tại đây
15 Nghị quyết số 56 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa  Tải tại đây
16 Nghị quyết số 57 Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025  Tải tại đây
17 Nghị quyết số 58 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum  Tải tại đây
18 Nghị quyết số 59 Về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025  Tải tại đây
19 Nghị quyết số 60 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57 về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025  Tải tại đây
20 Nghị quyết số 61 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành  Tải tại đây
21 Nghị quyết số 62 Về kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Tải tại đây
22 Nghị quyết số 63 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020  Tải tại đây
23 Nghị quyết số 64 Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36 các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn  Tải tại đây
24 Nghị quyết số 65 Về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng  Tải tại đây

Số lượt xem:201