banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 4 -2020
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 01 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tải tại đây
2 02 Nghị quyết số 02 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tải tại đây
3 Nghị quyết số 03 về chủ trương đầu tư dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter ( Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum Tải tại đây
4 Nghị quyết số 04 về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối D0a8k Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Tải tại đây
5 Nghị quyết số 05 về chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum Tải tại đây
6 Nghị quyết số 06 về chủ trương đầu tư dự án Đường trực chính phía Tây thành phố Kon Tum. Tải tại đây
7 Nghị quyết số 07 Về chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
8 Nghị quyết số 08  Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tâp trung theo Quyết định số 2085QĐ-TTg Tải tại đây
9 Nghị quyết số 09 về chủ trương đầu tư sự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Tải tại đây
10 Nghị quyết số 10 về việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020. Tải tại đây
11 Nghị quyết số 11 Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải tại đây
12 Nghị quyết số 12 Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. Tải tại đây
13 Nghị quyết số 13 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 542019NQ-HĐND ngày 09122019  quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Tải tại đây
14 Nghị quyết số 14 thông qua Kế hoạch  Chi tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch Tải tại đây
15 Nghị quyết số 15 Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường. Tải tại đây
16 Về việc đính chính Nghị quyết số 06NQ-HĐND ngày 1742020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
 

Số lượt xem:230