banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 10
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 16 cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 17 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy Ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 18 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tải tại đây
4 Nghị quyết sô 19 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 Tải tại đây
5 Nghị quyết số 20 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước Tải tại đây
6 Nghị quyết số 21 Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Nghị quyết số 22 Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
8 Nghị quyết số 23  về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tải tại đây
9 Nghị quyết số 24 về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền Tải tại đây
10 Nghị quyết số 25 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 Tải tại đây
11 quyết số 26 Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020 Tải tại đây
12 Nghị quyết số 27 Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng Tải tại đây
13 Nghị quyết số 28 về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
14 Nghị quyết số 29 Nghị nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công Tải tại đây
15 Nghị quyết số 30 Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36 về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn Tải tại đây
16 Nghị quyết số 31 Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày Tải tại đây
17 Nghị quyết số 32 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020 Tải tại đây
18 Nghị quyết số 33 Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 Tải tại đây
19 Nghị quyết số 34 Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định Tải tại đây
20 20 Nghị quyết số 35 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng Tải tại đây
21 Nghị quyết số 36 quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tải tại đây
 

Số lượt xem:252