banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 10 - 2020
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 41 miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Tải tại đây
2 Nghị quyết số 42 bầu chủ tịch HĐND tỉnh Tải tại đây
3 Nghị quyết số 43 bầu chủ tịch UBND tỉnh Tải tại đây
4 Nghị quyết số 44 bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Tải tại đây
5 Nghị quyết số 45 miễn nhiệm phó chủ tịch UBND tỉnh Tải tại đây
6 Nghị quyết số 46 miễn nhiệm Uy viên UBND tỉnh Tải tại đây
7 Nghị quyết số 47 bầu Ủy viên UBND tỉnh Tải tại đây
8 Nghị quyết số 48 miễn nhiệm phó Chủ tịch HĐND Tải tại đây
9 Nghị quyết số 49 bầu phó Chủ tịch HĐND Tải tại đây
10 Nghị quyết số 50 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 292020NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
11 Nghị quyết số 51  điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum ( Lần 2) Tải tại đây
12 Nghị quyết số 52  về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2020 Tải tại đây
13 Nghị quyết số 53 chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây

Số lượt xem:257