banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 2
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 11 Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011 của HĐND tỉnh Tải tại đây
2 Nghị quyết số 12 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2011 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 13 về chương trình nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Tải tại đây
4 Nghi quyết số 15 về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011 Tải tại đây
5 Nghi quyết số 16 về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 Tải tại đây
6 Nghi quyết số 17 về thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 Tải tại đây
7 Nghi quyết số 18 về thông qua Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2011-2015, có xét đến năm 2020 Tải tại đây
8 Nghi quyết số 19 về bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
9 Nghi quyết số 20 về thông qua Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
10 Nghi quyết số 21 về trích ngân sách địa phương hỗ trợ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 Tải tại đây
11 Nghi quyết số 22 về thông qua Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 Tải tại đây
12 Nghi quyết số 23 về phân bổ biên chế công chức hành chính năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
 

Số lượt xem:174