banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 3
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 24 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 25 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2012 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 26 Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 Tải tại đây
4 Nghị quyết số 27 về kinh phí hoạt động năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
5 Nghị quyết số 28 về chương trình giám sát  năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
6 Nghị quyết số 29 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2010 Tải tại đây
7 Nghị quyết số 30 Về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
8 Nghị quyết số 32 Về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Tải tại đây
9 Nghị quyết số 33 Về chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
10 Nghị quyết số 34 Về tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
11 Nghị quyết số 35 Thông qua Đề án xây dựng, thành lập thị xã Ngọc Hồi vào cuối năm 2015 Tải tại đây
12 Nghị quyết số 37 Về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025 Tải tại đây
13 Nghị quyết số 38 Về một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
14 Nghị quyết số 39 Về thông qua Đề án Quỹ quốc phòng - an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
15 Nghị quyết số 40 Về bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây

Số lượt xem:187