banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 5
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 29 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 30 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 31 về chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tải tại đây
4 Nghị quyết số 32 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 Tải tại đây
5 Nghị quyết số 33 về kinh phí hoạt động năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tải tại đây
6 Nghị quyết số 34 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 và phân bổ kết dư ngân sách. Tải tại đây
7 Nghị quyết số 35 về bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải tại đây
8 Nghị quyết số 36 về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
9 Nghị quyết số 38 về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Tải tại đây
10 Nghị quyết số 42 về Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải tại đây

Số lượt xem:158