banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 9
TT Trích yếu Tải
1 Nghi quyết số 18 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hdnd bầu Tải tại đây
2 Nghị quyết số 19 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 20 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2015 Tải tại đây
4 Nghị quyết số 21 Về chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
5 Nghị quyết số 22 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Tải tại đây
6 Nghị quyết số 23 Về kinh phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
7 Nghị quyết số 24 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2013 Tải tại đây
8 Nghị quyết số 25 Về thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
9 Nghị quyết số 26 Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải tại đây
10 Nghị quyết số 27 Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
11 Nghị quyết số 28 Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
12 Nghị quyết số 32 Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
13 Nghị quyết số 33 Về đặt tên và điều chỉnh một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
14 Nghị quyết số 35 Về thu tiền quyền sử dụng rừng đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân Tải tại đây
15 Nghị quyết số 37 Về thông qua Đề án thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây

Số lượt xem:173