banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 11
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết sô 21 Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải tại đây
2 Nghị quyết sô 22 Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 23 Về phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp lớn của kế hoạch phát triển kinh tế , xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 Tải tại đây
4 Nghị quyết số 25 Về chủ trương đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015 Tải tại đây
5 Nghị quyết số 26 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2016 Tải tại đây
6 Nghị quyết số 27 Về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Nghị quyết số 28 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương  và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2014 Tải tại đây
8 Nghị quyết số 29 Về chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
9 Nghị quyết số 30 Về kinh phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
10 Nghị quyết số 31 Về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh Kon Tum Tải tại đây
11 Nghị quyết số 32 Về đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 6) trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
12 Nghị quyết số 33 Về thành lập mới các thôn  thuộc thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy Tải tại đây
13 Nghị quyết số 34 Về chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum Tải tại đây
14 Nghị quyết số 35 Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
15 Nghị quyết số 36 Về điều chỉnh Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Tải tại đây

Số lượt xem:181