banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 9 - 2005
TT Trích yếu Tải
1 Về việc thụng qua chủ trương quy hoạch chung xõy dựng thị trấn tại khu vực Đắk Ruồng – Tân Lập, huyện Kon Rẫy với tính chất là thị trấn huyện lỵ Tải tại đây
2 Xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009  Tải tại đây
3 V/v cho thôi Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Ông Đinh Điệp Tải tại đây
4 V/v cho thôi Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Bà Bùi Thị Thanh Vân Tải tại đây
5 Về cơ cấu, tỷ lệ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia hỗ trợ  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh KonTum  Tải tại đây
6 Về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn để thành lập xã mới Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy Tải tại đây
7 Về việc thông qua chủ trương quy hoạch chung xây dựng thị trấn tại khu vực Đắk Ruồng – Tân Lập, huyện Kon Rẫy với tính chất là thị trấn huyện lỵ Tải tại đây

Số lượt xem:208