banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 7
TT Trích yếu Tải
1 V/v thông qua Đề án Thực trạng và giải pháp củng cố công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải ở các huỵên, thị xã tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010  Tải tại đây
2 Về việc thành lập xã Đak Năng thuộc thị xã Kon Tum; điều chỉnh một phần diện tích xã Pô Kô, huyện Đăk Tô và một phần nhân khẩu của xã Sa Bình về xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy Tải tại đây
3 Về dự tóan thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2007 Tải tại đây
4 Về quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2005 Tải tại đây
5 Về bãi bỏ một số chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Tải tại đây
6 Về bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
Tải tại đây
7 Về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Tải tại đây
8 Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007  Tải tại đây
9 Về kinh phí hoạt động năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Tải tại đây
10 Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng  năm 2007 Tải tại đây
11 Về định mức phân bổ và phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010 Tải tại đây
12 Phê chuẩn Đề án quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2007 - 2010  Tải tại đây
Tải tại đây
13 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2006 - 2010) của tỉnh Kon Tum Tải tại đây
14 Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007  Tải tại đây

Số lượt xem:248