banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 8
TT Trích yếu Tải
1 Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 Tải tại đây
2 Về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
3 Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tải tại đây
4 Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
5 Về mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm học 2014-2015 Tải tại đây
6 Về quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Về tổng biên chế công chức năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
8 Về sửa đổi Nghị quyết số 372011NQ-HĐND ngày 05122011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tu Tải tại đây
9 Về ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
10 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp Tải tại đây
11 Về việc thành lập các thôn thuộc các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi, Sa Nghĩa, Hơ Moong và Rờ Kơi, huyện Sa Thầy Tải tại đây
12 Về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
13 Về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy Tải tại đây

Số lượt xem:221