banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 2

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DÀNH CHO MÁY VI TÍNH    Xem và tải tại đây

01

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

  Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Dự thảo Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức  hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

09

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

  Dự thảo Nghị quyết

10

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

12

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

13

Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

14

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II.

  Dự thảo Nghị quyết

15

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

16

Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

18

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

19

Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

  Phụ lục 11 kèm theo

20

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

21

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

22

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum. 

  Dự thảo Nghị quyết

23

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

24

Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

25

Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

26

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

27

Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

28

Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

29

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

  Dự thảo Nghị quyết

  Kê hoạch kèm theo

30

Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022

  Dự thảo Nghị quyết

31

Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo kết quả giám sát kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

   Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01


Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp 

  Gợi ý thảo luận tổ

  Phân tổ thảo luận

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

03

Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo tóm tắt

04

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

  Báo cáo tổng hợp

05

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

  Báo cáo tổng hợp

  Phụ lục kèm theo

06

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

  Báo cáo tổng hợp

07

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

  Thông báo

08

Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

09

Báo cáo giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII.

   Báo cáo 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

10

Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp.

  Báo cáo tóm tắt

11

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo (tóm tắt) công tác kiểm sát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo tóm tắt

CÁC NỘI DUNGTRÌNH KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA XII,

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

01

Báo cáo tình hình công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh

  Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo Thường trực

  Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo Thường trực

  Phụ lục 3 kèm theo Báo cáo Thường trực

  Báo cáo Ban Pháp chế

  Báo cáo Ban VH-XH

  Báo cáo Ban Dân tộc

  Báo cáo Ban KT-NS

02

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

03

Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND

   Báo cáo 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

04

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2021

  Báo cáo 

05 Báo cáo kết quả giám sát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh   Báo cáo
06 Báo cáo kết quả khảo sát việc quản lý và vận hành sử dụng các bể bơi trong trường học được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước   Báo cáo 
07 Báo cáo Kết quả giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Báo cáo kết quả giám sát t́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xă hội; thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021   Báo cáo 

08

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022.

   Tờ trình

  Dự trù kinh phí kèm theo

  Dự trù chi tiết kinh phí kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo Kế hoạch kèm theo

10

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022.

  Tờ trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Tờ trình triển khai thực hiện Nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

11

Báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

12

Báo cáo thẩm tra  báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   Báo cáo thẩm tra

13

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Biểu mẩu 3a kèm theo

  Biểu mẩu 3b kèm theo

14

Báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

16

Báo cáo thẩm tra báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

   Báo cáo thẩm tra

17

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

18

Báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

19

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Biểu số 2a kèm theo

20

Báo cáo thẩm tra báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

21

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo

22

Báo cáo thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

23

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo

24

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

25

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2021.

  Báo cáo

  Phụ lục kem theo

26

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2021.

   Báo cáo thẩm tra

27

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 các quỹ ngoài ngân sách địa phương.

  Báo cáo

28

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 các quỹ ngoài ngân sách địa phương.

  Báo cáo thẩm tra

29

Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2022 -2024).

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

30

Báo cáo thẩm tra kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2022 -2024).

   Báo cáo thẩm tra

31

Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo

32

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

33

Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo

  Phụ lục I,II,III kèm theo

  Phụ lục IV kèm theo

34

Báo cáo thẩm tra báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

35

Báo cáo tiếp thu, giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục kèm  theo

36

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 Báo cáo KT-XH

  Phụ lục 1, 2  kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

37

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

38

Tờ trình dự thảo Nghị quyết  và báo cáo về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo

  Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kèm theo

  Biểu số 48, 50, 51, 52, 53  kèm theo

39

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020

   Báo cáo thẩm tra

40

Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình

  Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo

  Phụ lục 12 đến 40 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

41

Báo cáo thẩm travề thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

42

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022.

  Tờ trình

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

43

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

44

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022.

  Tờ trình

  Phụ lục báo cáo chi tiết

  Biểu 05, 06, 07, 08 kèm theo

  Biểu 09, 10, 11, 12 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

45

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022

   Báo cáo thẩm tra

46

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Bảng thuyết minh

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiên thẩm định của Sở Tư pháp

  Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

47

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

48

Tờ trình dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

49

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022.

   Bảo cáo thẩm tra

50

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương  

  Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

  Tổng hợp ý kiến tham giá của thành viên UBND tỉnh

51

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

   Báo cáo thẩm tra

52

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

  Tờ trình

   Dự thảo Nghị quyết

  Quy định kèm theo 

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Tổng hợp tham gia ý kiến góp ý, giải trình, tiếp thu kiến 

53

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

   Báo cáo thẩm tra

54

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình Sở Giáo dục

  Phụ lục tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo tổng hợp giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị

55

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

56

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Khoa học và Công nghệ

57

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum

   Báo cáo thẩm tra

58

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Báo cáo kết quả thực hiện dự án

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình của Sở Công thương

59

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

   Báo cáo thẩm tra

60

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Thuyết minh

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến tham gia góp ý 

61

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

   Báo cáo thẩm tra

62

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Phụ lục tiếp thu, giải trình nội dung góp ý của các cơ quan đơn vị 

  Phụ lục tiếp thu, giải trình ý thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết

63

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

64

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

  Tờ trình

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

  Phụ lục 11 kèm theo

  Thẩm định Sở Tư pháp

   Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, giải trình 

65

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

   Báo cáo thẩm tra

66

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Đề án thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

  Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

  Đề án Thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Tổng hợp ý kiến tham gia

  Thuyết minh

67

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Báo cáo thẩm tra

68

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình

69

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

70

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Tờ trình

  Đề án

  Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 kèm theo

  Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Đề án 

  Dự thảo Nghị quyết

71

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

   Báo cáo thẩm tra

72

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II.

  Tờ trình

  Đề án

  Biểu 1 đến biểu 39 kèm theo

  Sơ đồ vị trị mối liện hệ vùng

  Dự thảo Nghị quyết

73

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II.

   Báo cáo thẩm tra

74

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

  Kèm theo danh mục các dự án cần chuyển đổi mục đích đất

  Kèm theo danh mục thu hồi đất năm 2022

75

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

76

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

   Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở giáo dục

  Phụ lục tiếp thu, giải trình kèm theo

  Phụ lục bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến kèm theo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở giáo dục

  Phụ lục kèm theo

77

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Báo cáo thẩm tra

78

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Bảng thuyết minh

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình Sở Tư pháp

79

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Báo cáo thẩm tra

80

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

81

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

   Báo cáo thẩm tra

82

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

   Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

83

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum

   Báo cáo thẩm tra

84

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

   Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

85

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum

   Báo cáo thẩm tra

86

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Tờ trình

   Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo Quy chế kèm theo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Văn phòng

87

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

   Báo cáo thẩm tra

88

Báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

89

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh.

   Báo cáo thẩm tra

90

Báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

91

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Kiểm sát nhân dân tỉnh

   Báo cáo thẩm tra

92

Báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

93

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

   Báo cáo thẩm tra

94

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

95

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV.

  Báo cáo

96 Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII   Báo cáo thẩm tra

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII

  Kế hoạch

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo


02

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

03

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII

  Thông báo

 

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE