banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 21/10/2021)
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 10/3/2021)
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 23/10/2020)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 29/9/2020)
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 17/04/2020)
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 27/12/2019)
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 23/9/2019)
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 30/7/2019)
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 -2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC