CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 23/9/2019)
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 30/7/2019)
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 -2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HOP THỨ 6 HĐND TỈNH KHOÁ XI
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 -2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HOP THỨ 5 HĐND TỈNH KHOÁ XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND, TỈNH KHOÁ XI
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HOP THỨ 4 HĐND TỈNH KHOÁ XI
GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, HĐND TỈNH KHÓA XI
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XI
Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ hop thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HOP THỨ 3 HĐND TỈNH KHOÁ XI
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC