banner
CMList
Nghị quyết Hội đồng nhân dân khóa XII
Nghị quyết Hội đồng nhân dân khóa XII

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 74 miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết

02

Nghị quyết số 75 xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 76 miễn nhiệm Hội thẩm toà án nhân tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 77 xác nhận kết quả bầu Hội thẩm toà án nhân tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

05

Nghị quyết số 78 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 79 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 80 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 81 về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 82 về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết số 83 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2021

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11 Nghị quyết số 84 về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022   Nghị quyết 
12 Nghị quyết số 85 về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Nghị quyết
13 Nghị quyết số 86 ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Quy định kèm theo 

14 Nghị quyết số 87 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025   Nghị quyết
15 Nghị quyết số 88 Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ thực hiện Dự án 5 (Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo) và Dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Nghị quyết 

16

Nghị quyết số 89 quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

17

Nghị quyết số 90 quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

18

Nghị quyết số 91 quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 92 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

20

Nghị quyết số 93 quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

21

Nghị quyết số 94 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

22

Nghị quyết số 95 về việc bãi bỏ các Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

  Nghị quyết

23

Nghị quyết số 96 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030

  Nghị quyết

24

Nghị quyết số 97 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

25

Nghị quyết số 98 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

26

Nghị quyết số 99 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

27

Nghị quyết số 100 về điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

   Phụ lục kèm theo

28

Nghị quyết số 101 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

29

Nghị quyết số 102 về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án

  Nghị quyết

30

Nghị quyết số 103 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

31

Nghị quyết số 104 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

32

Nghị quyết số 105 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

33

Nghị quyết số 106 về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

34

Nghị quyết số 107 về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

  Nghị quyết

35

Nghị quyết số 108 về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

36 

Nghị quyết số 109 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

37

Nghị quyết số 110 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

  Nghị quyết

38

Nghị quyết số 111 về chất vấn tại kỳ họp thứ 4 

  Nghị quyết

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

 

01

Nghị quyết số 63 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 64 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (hồ sơ Mật)

 

03

Nghị quyết số 65 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 66 về chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 67 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 68 về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07 Nghị quyết số 69 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08 Nghị quyết số 70  Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Nghị quyết

09

Nghị quyết số 71 chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 72 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung)trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3)

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 73 về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

 

01

Nghị quyết số 50 về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 51 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Nghị quyết số 52 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Nghị quyết số 53 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 ( bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ( lần 2)

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 54 về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 55 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài 

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 56 Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 4)

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 57 Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương 

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 58 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

10

Nghị quyết số 59 Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 60 ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Nghị quyết số 61 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

  Nghị quyết

 

13

Nghị quyết số 62 quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025

   Nghị quyết

  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026  
  Nghị quyết số 28 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ   Mật

01

Nghị quyết số 29 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

   Nghị quyết

02

Nghị quyết số 30 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 31 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 32 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

05

Nghị quyết số 33 về điều chỉnh Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 34 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Nghị quyết

07

Nghị quyết số 35 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum.

  Nghị quyết

08

Nghị quyết số 36 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

  Nghị quyết

09 Nghị quyết số 37 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết  số 38 về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3).

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 39 về phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

12

Nghị quyết số 40 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

13

Nghị quyết số 41 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

  Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

14

Nghị quyết số 42 về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

15

Nghị quyết số 43 về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

16

Nghị quyết số 44 về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

 Nghị quyết số 45 về bổ sung chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Nghị quyết

18

Nghị quyết số 46 về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 47  thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

21

Nghị quyết số 48 về giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

22

Nghị quyết số 49 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

  Nghị quyết

  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6 NĂM 2022  

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 19 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 20 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Nghị quyết số 21 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Quy định kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

04

Nghị quyết số 22 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Quy định kèm theo

05

Nghị quyết số 23 về việc ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Qui định kèm theo

06

Nghị quyết số 24 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 25 về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 26 về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 27 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết

 

 


 

  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4 NĂM 2022  

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026..

  Nghị quyết 

02

Nghị quyết số 02 NQ-HĐND  ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kt2 2021-2026.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và An toàn lao động năm 2021.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu nhà ở liền kề có vườntại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông  

  Nghị quyết

07 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi” thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum"

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum

  Nghị quyết 

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

  Nghị quyết

11

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết 

12

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

14

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2021 - 2025   

  Nghị quyết

15

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

  Nghị quyết

16

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với
các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương  

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2)

  Nghị quyết 

  Phụ lục kèm theo

18

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo


 

  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026  

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

  Nghị quyết 

02

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum. 

  Nghị quyết 

09

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

  Phụ lục kèm theo

12

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

14

Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

15

Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

16

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

17

Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

18

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

20

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II.

  Nghị quyết

  Đề án kèm theo

  Phụ lục kèm theo

21

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Nghị quyết

  Đề án kèm theo

22

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

23

Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Nghị quyết 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

24

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

  Phụ lục 11 kèm theo

25

Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

26

Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Qui định kèm theo

27

Nghị quyết số 82/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  Nghị quyết

  Quy chế kèm theo

28

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

29

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

30

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

  Nghị quyết

  Kế hoạch kèm theo

31

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND.

  Nghị quyết

  Báo cáo kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM 2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 36 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết sô 37 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 38 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 39 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

05

Nghị quyết số 40 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 41 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07 

Nghị quyết số 42 Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 43 Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 44 về kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết số 45 Về việc phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  nông thôn mới năm 2021

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết sô 46 Phân bổ chi tiêt kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lao và Campuchi năm 2021

  Nghị quyết

12

Nghị quyết số 47 Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 48 Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022

  Nghị quyết 

14

Nghị quyết số 49 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2021

  Nghị quyết 

15

Nghị quyết số 50 thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum,

  Nghị quyết 

16

Nghị quyết số 51 về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Nghị quyết số 52 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

18

Nghị quyết số 53 Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 54 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 HĐND tỉnh quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

20

Nghị quyết số 55 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Nghị quyết

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 01 về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

02

Nghị quyết số 02 về xác nhận kết quả bầu PCT Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 03 về thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 04 về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, PTB các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

05

Nghị quyết số 05 về số lượng Ủy Viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 06 về xác nhận bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

07 

Nghị quyết số 07 vềxác nhận bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

08

Nghị quyết số 08 về xác nhận kết quả bầu Ủy viện Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

09

Nghị quyết số 09 về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 10 về thành lập tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

11

Nghị quyết số 11 về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

12

Nghị quyết số 12 về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án (đợt 2)

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 13 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

  Nghị quyết 

14

Nghị quyết số 14 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai

  Nghị quyết 

15

Nghị quyết số 15 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

  Nghị quyết 

16

Nghị quyết số 16 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

17

Nghị quyết số 17 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021

  Nghị quyết

18

Nghị quyết số 18 về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 19 về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh

  Nghị quyết

20

'Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND

 Nghị quyết

21

Nghị quyết số 21 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

  Nghị quyết

22

Nghị quyết về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

23

Nghị quyết số 23 về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

  Nghị quyết

24

Nghị quyết số 24 về thông qua Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”

  Nghị quyết

25

Nghị quyết số 25 về thông qua Đề án “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

 Nghị quyết

26

Nghị quyết số 26 về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

  Nghị quyết

27

Nghị quyết số 27 về sửa đổi Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Nghị quyết

28

Nghị quyết số 28 về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (giai đoạn 1)

  Nghị quyết

29

Nghị quyết số 29 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

  Nghị quyết 

30

Nghị quyết số 30 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673

  Nghị quyết 

31

Nghị quyết số 31 về chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn

  Nghị quyết 

32

Nghị quyết số 32 về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

  Nghị quyết 

33

Nghị quyết số 33 về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây)

  Nghị quyết 

34

Nghị quyết số 34 về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

  Nghị quyết 

35

Nghị quyết số 35 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

  Nghị quyết 

 

 

 

 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Dự thảo  Nghị quyết về điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Dự thảo  Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

  

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo  Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo  Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4).

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

13

Dự thảo Nghị quyết về Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE