banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
19-11-2014
Thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02/4/2005. Năm 2013, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tốt 3 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp thường kỳ và 1 kỳ họp chuyên đề, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung các kỳ họp đều được Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện thống nhất trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của huyện, những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri thường kỳ trước và sau các kỳ họp theo luật định. Các Ban HĐND huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nghị quyết để trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo quy định của pháp luật. Các báo cáo thẩm tra cơ bản đáp ứng yêu cầu, có chất lượng, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin bổ ích giúp đại biểu có căn cứ thảo luận, quyết định, được nhiều đại biểu HĐND huyện đồng tình, đánh giá cao.

Về thực hiện nhiệm vụ được HĐND huyện uỷ quyền: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐND huyện, trong năm 2013, Thường trực HĐND huyện đã xem xét và thống nhất có ý kiến đối với 20 tờ trình của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện.

Đối với công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện: Sau các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện hoàn tất hồ sơ kỳ họp báo cáo cho cơ quan cấp trên và gửi cho Đại biểu HĐND huyện đúng thời gian quy định; Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện và Ban Thường trực UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc với cử tri tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn; nhằm thông báo kết quả kỳ họp và kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp đề ra; đồng thời nắm bắt tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri chuyển UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời theo luật định.

Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với UBND, UBMTTQ huyện; thường xuyên giao ban theo quy chế hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và 02 Ban HĐND huyện, tham dự đầy đủ các cuộc họp có liên quan do UBND huyện và UBMTTQ huyện tổ chức, để cùng bàn bạc, thảo luận và thống nhất giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN của địa phương có hiệu quả theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND phối hợp với UBND bám nắm cơ sở, chỉ đạo các đơn vị, các ngành chức năng và các xã, thị trấn chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm; chủ động và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2013, các vấn đề được nhân dân ý kiến, kiến nghị, Thường trực HĐND điều phối các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2013, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 4 đợt giám sát và 2 đợt khảo sát về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QPAN theo Nghị quyết HĐND huyện.  Phân công 02 Ban HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định, tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát theo chương trình giám sát năm 2013 của HĐND huyện đã đề ra.

Nhìn chung, công tác khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện đảm bảo về nội dung và thời gian thực hiện, giám sát có trọng tâm, đúng luật; qua  khảo sát, giám sát giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ngành trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, từng bước phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, yếu kém kịp thời. Các kết luận, kiến nghị của Thường trực, các Ban HĐND huyện tại mỗi đợt khảo sát, giám sát được UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu, triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, 02 ban HĐND, UBMTTQ huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh về giám sát và tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo kế hoạch.

 

Trong năm 2013, Thường trực HĐND phối hợp với UBND huyện tổ chức tiếp 61 lượt công dân, trong đó có 52 lượt kiến nghị, 06 lượt tố cáo, 03 lượt khiếu nại, đã giải quyết và trả lời trực tiếp 39 trường hợp, còn lại 22 trường hợp hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.       

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, hoạt động HĐND trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm cần được khắc phục trong thời gian tới như: Một số Tổ đại biểu chưa phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các kỳ tiếp xúc để kịp thời phản ánh, báo cáo về HĐND huyện để tổng hợp; Một số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND, ít tham gia khảo sát, giám sát, nên chưa nắm bắt kịp thời tình hình thực tế, ít am hiểu về lĩnh vực pháp luật, trong các kỳ họp, Hội nghị ít tham gia thảo luận, chất vấn...

Trong năm 2014, Thường trực HĐND huyện xác định tập trung vào những nội dung công tác chủ yếu sau: Phối hợp với UBND, MBMTTQ huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 8, 9 theo đúng luật định và các kỳ họp chuyên đề; Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn; tổng hợp các ý kiến và nguyện vọng của cử tri; các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; chuyển các kiến nghị đến các cơ quan có liên quan giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các vấn đề mà các ngành, các cấp đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu trước các kỳ họp; Phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh về làm việc, tiếp xúc cử tri và giám sát, khảo sát tại huyện đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; Phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết kỳ họp HĐND huyện, khoá IV đến các tầng lớp nhân dân; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được HĐND huyện, khóa IV ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định các chủ trương của UBND huyện và các ngành trình xin ý kiến giữa 2 kỳ họp theo luật định; Thực hiện việc giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn. Tham dự các hội nghị của UBND và các ngành chức năng theo quy định; Xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện trên địa bàn có chất lượng và hiệu quả cao./. (VP)

  
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE