banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 10- 2021

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM 2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 36 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết sô 37 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 38 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 39 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

05

Nghị quyết số 40 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 41 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07 

Nghị quyết số 42 Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 43 Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 44 về kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết số 45 Về việc phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  nông thôn mới năm 2021

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết sô 46 Phân bổ chi tiêt kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lao và Campuchi năm 2021

  Nghị quyết

12

Nghị quyết số 47 Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 48 Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022

  Nghị quyết 

14

Nghị quyết số 49 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2021

  Nghị quyết 

15

Nghị quyết số 50 thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum,

  Nghị quyết 

16

Nghị quyết số 51 về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Nghị quyết số 52 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

18

Nghị quyết số 53 Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 54 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 HĐND tỉnh quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

20

Nghị quyết số 55 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Nghị quyết

 

Số lượt xem:304