banner
CMList
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 -2021
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 -2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Đề cương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI

Xem và tải tại đây

02

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI

Xem và tải tại đây

03

Một số vấn đề cử tri thường có ý kiên, kiến nghị

Xem và tải tại đây

04

Nghị quyết số 26 về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI, Nhiệm kỳ 2016-2021

Xem và tải tại đây

05

Nghị quyết số 27 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

Xem và tải tại đây

06

Nghị quyết số 28 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

Xem và tải tại đây

07

Nghị quyết số 29  về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

08

Nghị quyết số 30 về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018

Xem và tải tại đây

09

Nghị quyết số 31 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2016

Xem và tải tại đây

10

Nghị quyết số 32 về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2018

Xem và tải tại đây

11

Nghị quyết số 33 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018 và nhu cầuchuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

12

Nghị quyết số 34 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Xem và tải tại đây

13

Nghị quyết số 35 Quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020

Xem và tải tại đây

14

Nghị quyết số 36 Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

15

Nghị quyết số 37 Về việc phê duyệt biên chế sự nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2018

Xem và tải tại đây

16

Nghị quyết số 38 Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X

Xem và tải tại đây

17

Nghị quyết số 39   Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

18

Nghị quyết số 40 Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

19

Nghị quyết số 41 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

20

Nghị quyết số 42 Về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của HĐND tỉnh

Xem và tải tại đây

21

Nghị quyết số 43 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Xem và tải tại đây

22

Nghị quyết số 44 Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

23

Nghị quyết số 45 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

24

Nghị quyết số 46 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Xem và tải tại đây

25

Nghị quyết số 47 về Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Xem và tải tại đây

26

Nghị quyết số 48 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng

Xem và tải tại đây

27

Nghị quyết số 49 Về kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem và tải tại đây

28

Nghị quyết số 50 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018;

Xem và tải tại đây

29

Nghị quyết số 51 Thành lập Đoàn giám sát “Tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh”

Xem và tải tại đây

30

Nghị quyết số 52 Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC