banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HOP THỨ 6 HĐND TỈNH KHOÁ XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HOP THỨ 6 HĐND TỈNH KHOÁ XI

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01 Công văn 46; 47/HĐND -TT-DN về việc bổ sung nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

 Công văn 46

 Công văn 47

02

Bộ tài liệu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI dành cho máy vi tính    

  Xem và tải tại đây

03

Đề cương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI

  Xem và tải tại đây

04

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

  Xem và tải tại đây

05

Báo cáo Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

  Báo cáo chính 

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Kon Rẫy

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

06

Gợi ý thảo luận tổ

  Xem và tải tại đây

07

Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

  Báo cáo

08

Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

  Tờ trình

  Báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

09

Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.

  Báo cáo.doc

  phụ lục kèm theo

10

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

  Báo cáo

  Phụ lục

11

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

  Báo Cáo.doc

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2018.

  Báo cáo

  Phụ lục

13

Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

  Báo cáo

15

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Đang cập nhật

16

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018 – 2019.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình Sở Giáo Dục

17

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

  Tờ trình .doc

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

18

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

19

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

 Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

20

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

21

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với hoạt động đối với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

22

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

 

23

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

 

24

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

 Tờ trình

 Dự thảo Nghị quyết

 Thẩm đinh Sở Tư pháp

 Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

25

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

  Tờ trình

  Dự thảo Đề án 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình 

26

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm đinh Sở Tư pháp

 Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

27

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng.

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Lao đông thương binh và xã hội 

28

 Tờ trình Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyếtdo Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thuyết mình dự thảo NQ

  Báo cáo giải trình của Sở Tư pháp

  Thẩm đinh hội đồng tư vấn

29

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

30

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2018.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm thèo

  Dự thảo nghị quyết

31

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

  Đang cập nhật

32

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

33

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

34

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

35

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

36

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

  Đang cập nhật

37  Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm đinh ở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình Sở KH-ĐT

  

38  Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo phương án

  Phụ lục kèm theo 

  Công văn phúc đáp của Tổng cục Lâm nghiệp

  Dự thảo Nghị quyết

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC