banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
 
STT
TRÍCH YẾU
FILE ĐÍNH KÈM
(Click vào file đính kèm để tải về)
01  TỔNG HỢP THẢO LUẬN Ở TỔ CỦA HĐND TỈNH

Xem và tải tại đây

02  BÁO CÁO TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ở TỔ CỦA UBND TỈNH

Xem và tải tại đây

 
I. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
STT
TRÍCH YẾU
FILE ĐÍNH KÈM
(Click vào file đính kèm để tải về)
  GIẤY TRIỆU TẬP    Xem và tải tại đây
  BỘ TÀI LIỀU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

   Xem và tải tại đây

  BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6 HĐND TỈNH.

   Xem và tải tại đây

01 Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp và phân tổ thảo luận
 
  Chương trình kỳ họp (sửa đổi)
  
 
02 Phát biểu khai mạc kỳ họp

  

03 Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 
 

  Tờ trình

  Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo 

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo.thu, chi

  phụ lục kèm theo

04 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 
 
05 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 
 

  Dự thảo Đề án 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình 

 
06 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
07 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 
 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm đinh ở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình Sở KH-ĐT

08 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 
09 Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh
 
 

   
10 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

   Tờ trình 

   Dự thảo Nghị quyết

  Thuyết minh

11 Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương
12 Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 
 
 
13 Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 và bổ sung sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
 
 
14 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 và bổ sung sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

  Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 và bổ sung sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

II. NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP:
 
STT
TRÍCH YẾU
FILE ĐÍNH KÈM
(Click vào file đính kèm để tải về)

01

 

 

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

  Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

   Tờ trình bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

   Phụ lục kèm theo

 

02

 

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Tờ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Tờ trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Phụ lục kèm theo

03

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

 
 
    
04 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh

   Báo cáo

05

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh.

 
 
06 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
07

Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

 
  
08

Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

 
09 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.     Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
10 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
 
11 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.    Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
12

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

 
13 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.      Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
14

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2018.

 

  Phụ lục

15 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2018.    Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2018.
16

Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

  

  Phụ lục kèm theo

17 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018     Báo cáo thẩm tra Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
18 Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.
 
   Báo cáo
19  Báo cáo thẩm tra báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.     Báo cáo thẩm tra báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.
20

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018 - 2019.

 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình Sở Giáo Dục

21 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018 - 2019.    Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018 - 2019.
22 Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.
 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

   Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

24

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương.

  

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

25 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương.     Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương.
26

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương.

 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

 Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

27 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương.

   Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương.

28

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

29 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

    Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

30 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với hoạt động đối với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

31 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với hoạt động đối với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

   Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với hoạt động đối với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

32 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

33 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.       Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
34

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.

 
35  Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.    Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.
36

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

 

 Dự thảo Nghị quyết

 Thẩm đinh Sở Tư pháp

 Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

37 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

    Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

38

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm đinh Sở Tư pháp

 Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

39 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

   Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

40 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng.
 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Lao đông thương binh và xã hội 

41 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng.

    Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng.

42 Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thuyết mình dự thảo NQ

  Báo cáo giải trình của Sở Tư pháp

  Thẩm đinh hội đồng tư vấn

43 Bao cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.    Bao cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
44 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

  Tờ trình

  Dự thảo phương án

  Phụ lục kèm theo 

  Công văn phúc đáp của Tổng cục Lâm nghiệp

  Dự thảo Nghị quyết
45 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

   Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

46 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018.
 

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

47 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018.    Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018.
48

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018.

 

  Phụ lục kèm thèo

  Dự thảo nghị quyết

49 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018.    Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018.
50 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo giải trình của Sở KH-ĐT

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

51 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.      Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
52

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh.

 

  Phụ lục kèm theo

53 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh.     Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh.
54

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 
 
   Báo cáo
55 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.     Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
56

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 
57 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.     Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.
58

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

 
  
59 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.     Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

60

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại kỳ họp

 
61 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 và bổ sung sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

  Báo cáo thẩm tra 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

62

Tờ trình dự thảo dự thảo Nghị quyết về bổ sung Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay.

   Tờ trình

   Dự thảo Nghị quyết

63 Báo cáo thẩm tra dự thảo dự thảo Nghị quyết về bổ sung Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay.

  Báo cáo thẩm tra dự thảo dự thảo Nghị quyết về bổ sung Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay.

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC