banner
CMList
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

 

BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP TH 8 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

   Xem và tải tại đây

01

Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

04

Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

07

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

10

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.

  Dự thảo Nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Dự thảo Nghị quyết

12

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

13

Dự thảo Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi, mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

14

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

15

Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020.

  Dự thảo Nghị quyết

16

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

17

Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum..

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 2 kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 3 kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 4 kèm theo dự thảo Nghị quyết

18

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

19

Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

20

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

  Dự thảo Nghị quyết

21

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

22

Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

23

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

24

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

25

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

26

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành

  Dự thảo Nghị quyết

27 Dự thảo Nghị quyết về việc ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum   Dự thảo Nghị quyết

* CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC SÁNG NGÀY 11/7/2019:

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Báo cáo tổng hợp thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

  Báo cáo

02

UBND tỉnh báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận tại Tổ và tại Hội trường.

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

03 Tờ trình Về việc đề nghị thống nhất ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc tại tỉnh Kon Tum

  Tờ trình Ban Quản lý các DA 98

  Báo cáo Ban Quản lý các DA 98

  Báo cáo Ban Quản lý các DA 98

  Báo cáo Sở KH-ĐT

  Thông báo kết luận của UBND tỉnh

  Bản đồ hướng tuyến đường trục chính phía tây tp Kon Tum

04 Báo cáo thẩm tra Tờ trình Về việc đề nghị thống nhất ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

 

 Xem và tải tại đây

 

   Báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh   Báo cáo

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

  Phân công thảo luận tổ

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

  Báo cáo tóm tắt KT-XH

  Tờ trình KT-XH

  Phụ lục kèm theo tờ trình KT-XH

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo báo cáo KT-XH

  Báo cáo thu, chi

  Phụ lục kèm theo báo cáo thu, chi

04

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

  Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về tình hình thực hiện KT-XH và thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra KT-XH

  Báo cáo thẩm tra thu, chi

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm đinh Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình

06

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

07

Báo cáo (tóm tắt) của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

08

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

09

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

  Thông báo

10

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo báo cáo

11

Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

12

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

  Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

  Phụ lục kèm theo báo cáo giám sát

  Báo cáo thẩm tra việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo thẩm tra

  Phụ lục 2 kèm theo báo cáo thẩm tra

  Phụ lục 3 kèm theo báo cáo thẩm tra

  Phụ lục 4 kèm theo báo cáo thẩm tra

13

Xin ý kiến HĐND tỉnh về nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn; việc ban hành nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn và ban hành nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (có chương trình riêng).

  

14

Công tác nhân sự (có chương trình riêng).

 

II. NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP:

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo của Thường trực

  Báo cáo Ban Pháp chế

  Báo cáo Ban Dân tộc

  Báo cáo Ban KT-NS

  Báo cáo Ban VH-XH

02

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh

  Báo cáo

03

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ của đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

  Báo cáo

04

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh.

  Báo cáo

05

Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019.

  Báo cáo

06

Báo cáo kết quả tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019).

  Báo cáo của Thường trực

  Báo cáo của UBND

  Phụ lục kèm theo báo cáo UBND

07

Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

   Báo cáo

08

Báo cáo Thẩm tra  Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

09

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

  Báo cáo

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo

  Biểu số 3a kèm theo báo cáo

  Biểu số 3b kèm theo báo cáo

10

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

11

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

12

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

  Báo cáo

13

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

14

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

16

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

17

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình (lần 1)

  Báo cáo tiếp thu, giải trình (lần 2)

18

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020.

  Báo cáo thẩm tra

19

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Thuyết minh

20

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.

  Báo cáo thẩm tra

21

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

22

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

23

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

 Tờ trình

  Phụ lục tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Báo cáo gải trình Sở Tài chính

 

24

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

25

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi, mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục 2 kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình

26

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi, mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

27

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sơ Tư pháp

  Báo cáo Sở LĐTBXH

28

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

29

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thuyết minh tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo dự thảo nghị quyêt

  Phụ lục 2 kèm theo dự thảo nghị quyêt

  Phụ lục 3 kèm theo dự thảo nghị quyêt

  Phụ lục 4 kèm theo dự thảo nghị quyêt

  Thẩm đinh Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

30

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

31

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tờ trình

  Tờ trình (bổ sung)

  Dự thảo Nghị quyết

32

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

  Báo cáo thẩm tra (bổ sung)

33

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

  Tờ trình

  Tờ trình bổ sung

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

34

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

  Báo cáo thẩm tra

35

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở tư pháp

  Tờ trình của Sở NNTTNT

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

36

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

37

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

38

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

39

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo dự thảo nghị quyêt

  Phụ lục 2 kèm theo dự thảo nghị quyêt

 

40

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

41

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyêt

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình

42

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

43

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình 

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục 2 kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình

44

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

45

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp 

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục 2 kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình

46

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

47

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo giải trình Sở Tư Pháp

  Báo cáo giải trình Sở Tài chính

48

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

49

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

50

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

51

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình

52

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020

  Báo cáo thẩm tra

53

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Tờ trình bổ sung

  Phụ lục kèm theo tờ trình bổ sung

  Dự thảo Nghị quyết

54

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Báo cáo thẩm tra

55

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Tờ trình Ban quản lý các dự án 98

  Báo cáo của Sở KH&ĐT

56

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

57

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình

58

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

59

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

60

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

61

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

 Biểu mẫu số 01,02,03 kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Thẩm đinh Sở Tư pháp 

  Công văn tiếp thu giải trình

62

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

63

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum.

 Báo cáo

  Phụ lục 1,2,3 kèm theo báo cáo

  Phụ lục 4 kèm theo báo cáo

64

Báo cáo Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

65

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

66

Báo cáo Thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

67

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  Báo cáo

  Biểu mẫu 1 kèm theo báo cáo

  Biểu mẫu 2 kèm theo báo cáo

  Biểu mẫu 3.4.5 kèm theo báo cáo

  Biểu mẫu thu ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân được thi hành án kèm theo

  Biểu mẫu danh sách việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng kèm theo

  Phụ lục 1.2 danh sách các vụ việc bán đấu giá thành 06 tháng năm 2019 kèm theo

68

Báo cáo Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

69

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

70

Báo cáo Thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

71

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội.

 Báo cáo

72 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐẠI BIỂU HĐND TẠI HỘI TRƯỜNG KỲ HỌP THỨ 8   Sơ đồ vị trí Đại biểu  HĐND tại hội trường

ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 VÀ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)


01

 Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thư 8

  Đề cường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thư 8 (bổ sung)

  Đề cường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 (bổ sung lần 2)  

02

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI

  Thông báo

03

Gợi ý thảo luận tổ

  Gợi ý thảo luận tổ

  Gợi ý thảo luận tổ (bổ sung)

04

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Kon Rẫy

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

05

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI (CÓ BỔ SUNG)

  Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC