banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XI

 

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI.

   Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

02

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI

    Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

03

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI

   Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9

  Danh mục 24 Nghị quyết

04 Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

  Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019

  Danh mục Nghị quyết HĐND thông qua năm 2019

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2019

TT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Kon Tum

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Hà

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Glei

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sa Thầy

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kon Plông

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kon Rẫy

  Phụ lục SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Tô

02

Nghị quyết về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum..

  Nghị quyết

  Bảng giá đất đô thị

  Bảng giá đất nông thôn

  Bảng giá đất Nông nghiệp

03

Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

04 Thông báo kết quả kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XI  Thông báo kết quả kỳ họp bất thường,

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020

  Xem và tải tại đây

02

Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020

  Xem và tải tại đây

03

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

  Xem và tải tại đây

04

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

05

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

06

Nghị quyết Về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020

  Xem và tải tại đây

07

Nghị quyết Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn;  kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đìnhvùng nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

08

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

09

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018

  Xem và tải tại đây

10

Nghị quyết về việc phân bổ các nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2019

  Xem và tải tại đây

11

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công

  Xem và tải tại đây

12

Nghị quyết về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

  Xem và tải tại đây

13

Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

  Xem và tải tại đây

14

Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

15

Nghị quyết Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tum .

  Xem và tải tại đây

16

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

17

Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

18

Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025

  Xem và tải tại đây

19

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

  Xem và tải tại đây

20

Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

  Xem và tải tại đây

21

Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Xem và tải tại đây

22

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Xem và tải tại đây

23

Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Xem và tải tại đây

24

Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tácquản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE