banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 27/12/2019)
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 27/12/2019)

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01 Dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum..

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

 

   Xem và tải tại đây

 

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp bất thường

  Phân tổ thảo luận

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Báo cáo của UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh.

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Hà

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Glei

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sa Thầy

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kon Plông

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kon Rẫy

  Dự thảo Nghị quyết SXSN đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Tô

05 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra
06

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất TP Kon Tum kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Đăk Hà kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Đăk Tô kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Ngọc Hồi kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Đăk Glei kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Sa Thầy kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Kon Rẫy kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Kon Plông kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện Tu Mơ Rông kèm theo tờ trình

  Dự thảo bảng giá đất huyện IaHdrai kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thuyết minh của Sở Tài nguyên và Môi trường

07 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra
08

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Đề án kèm theo tờ trình

  Phụ lục thuyết minh

  Dự thảo Nghị quyết

  Mẫu giấy đề nghị vay vốn

  Mẫu Thông báo phê duyệt cho vay

  Mẫu thông báo từ chối cho vay

  Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ

  Mẫu biên bản họp xét cho vay, gia hạn nợ

09 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE