banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 17/04/2020)
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 17/04/2020)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kè 2 bên bờ suối Đăk Ter (đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả).

  Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết về đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng).

   Dự thảo Nghị quyết

04

Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết
05

Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

  Dự thảo Nghị quyết
06

Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

  Dự thảo Nghị quyết
07

Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.

  Dự thảo Nghị quyết
08

Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.

  Dự thảo Nghị quyết
09

Dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường điều trị tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  
10

Dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết
12

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

  Dự thảo Nghị quyết
13

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

  Dự thảo Nghị quyết

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  SƠ ĐỒ CÁC ĐIỂM CẦU

 Điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy

 Điểm câu Hội trường HĐND tỉnh

 Điểm cầu Hội trường Ngọc Linh

 Điểm cầu Hội trường MTTQVN tỉnh 

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP DÀNH CHO MÁY VI TÍNH    Xem và tải tại đây
  Giấy triệu tập kỳ họp bất thường ngày 17/4/2020

  Giấy triệu tập

  Chương trình

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Công tác nhân sự (có chương trình riêng).

 

04

UBND tỉnh báo cáo tổng hợp các nội dung trình tại kỳ họp.

   Báo cáo tổng hợp

05

UBND tỉnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban HĐND tỉnh và của đại biểu HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh.

   Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo

  Phụ lục 2 kèm theo báo cáo

  Báo cáo tiếp thu giải trình (bổ sung)

06

HĐND thảo luận; biểu quyết những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có).

   

07

Thông qua Nghị quyết kỳ họp..

 

08

Phát biểu bế mạc kỳ họp.

 

CÁC NỘI DUNGTRÌNH KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01 Tờ trình dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung một số thành viên UBND tỉnh.   

02

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

 

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo tiếp thu giải trình

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh

  Công văn của Sở KHĐT - Sở Tài chính - Sở GDĐT

03

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

  Báo cáo thẩm tra

04

Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kè 2 bên bờ suối Đăk Ter (đoạn từ cầu Đăk
Tíu đến làng Mô Pả).

  Tờ trình

  Dự thảo nghị quyết

  Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở KHĐT

  Tờ trình  thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

  Công văn 9849 của Bộ KHĐT

  Công văn số 14 của Ban QLDA

05

Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kè 2 bên bờ suối Đăk Ter (đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả).

  Báo cáo thẩm tra

06

Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở KHĐT

  Tờ trình  thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của huyện Tu Mơ Rông

  Báo cáo thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của  huyện Tu Mơ Rông

  Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của  huyện Tu Mơ Rông

  Quyết đinh số 1706 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 3127 của UBND tỉnh

  Công văn số 922 của Bộ KHĐT

  Công văn 8427 của Bộ KHĐT

  Công văn 9268 của Bộ KHĐT

  Quyết đinh 1368 của UBND tỉnh

  Tờ trình 173 của UBND tỉnh

  Công văn 3288 của UBND tỉnh

07

Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

08

Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 06/4/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng);

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thông báo kết luận số 396 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 8472 của Bộ KHĐT

  Công văn số 9268 của Bộ KHĐT

  Công văn số 922 của Bộ KHĐT

  Công văn số 3127 của UBND tỉnh

  Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh

  Tờ trình số 174 của UBND tỉnh

  Tờ trình số 146 của BQLDA 98

  Báo cáo số 144 của BQLDA 98

  Báo cáo số 145 của BQLDA 98

  Báo cáo số 62 của Sở KHĐT

  Công văn 624 của Sở KHĐT

09

Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 06/4/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng);

  Báo cáo thẩm tra

10

Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 06/4/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thông báo kết luận số 396 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 3424 của UBND tỉnh

  Báo cáo số 147 của Sở KHĐT

  Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh

  Công văn số 3127 của UBND tỉnh

  Báo cáo số 9605 của Bộ KHĐT

  Công văn số 8472 của Bộ KHĐT

   Công văn số 9268 của Bộ KHĐT

   Công văn số 922 của Bộ KHĐT

  Tờ trình số 90 của BQLDA 98

  Công văn số 363 của Sở KHĐT

  Công văn số 624 của Sở KHĐT

11

Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 06/4/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

  Báo cáo thẩm tra

12

Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 07/4/2020 về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở KHĐT

  Tờ trình số 29 của UBND huyện Sa Thầy

  Báo cáo số 80 của UBND huyện Sa Thầy

  Báo cáo số 83 của UBND huyện Sa Thầy

  Thông báo kết luận số 1098 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

13

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 07/4/2020 về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

  Báo cáo thẩm tra

14 Tờ trình về việc đề nghị phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2020

  Tờ trình

  Thuyết minh kèm theo tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết 

15 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2020   Báo cáo thẩm tra
16 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường điều trị tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Văn phòng Photocopy cho đại biểu
17 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường điều trị tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Văn phòng Photocopy cho đại biểu
18 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn của Sở Tài chính

  Phụ lục kèm theo Công văn sở Tài chính

  Thẩm định của Sở Tư pháp

19 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
20 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

21 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ   Báo cáo thẩm tra
22 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thông báo kết luận số  1098 của Thường trực Tỉnh ủy

  Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương của huyện Kon Rẫy

  Báo cáo đề xuất chủ trương đâu tư của huyện Kon Rẫy

  Công văn huyện Kon rẫy gửi Sở KH-ĐT

  Báo cáo đề xuất chủ trương đâu tư của Sở KH-ĐT

23 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.   Báo cáo thẩm tra
24 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Tờ trình thẩm định đề xuất chủ trưởng đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Báo cáo thẩm định nội bộ xuất xuất chủ trương đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 4159 của Bộ Tài Nguyên và môi trường

  Công văn số 2320 của UBND tỉnh gửi Bộ TNMT

  Thông báo kết luận của UBND tỉnh

  Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư của Sở KHĐT

25 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.  Báo cáo thẩm tra

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE